Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie w 2019 roku napraw okresowych  wagonów cystern kolejowych typu 408R i 434R.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DB CARGO POLSKA, ZPN JASŁO

Naprawa okresowa wagonów cystern kolejowych winna być wykonana zgodnie z DSU posiadanym przez DB CARGO Spedkol Sp. z o.o., który pełni funkcję ECM dla naszych wagonów.

Wagony po wykonanej naprawie będą odbierane przez uprawnionego pracownika DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.

Dostawy wagonów do napraw odbywać się będą sukcesywnie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu ilości w danym miesiącu.

W załączeniu przesyłamy w wersji elektronicznej zakres naprawy podwozia wagonów cystern (DSU).

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592, tel. kom. 512403466.

Informacje handlowe Pan Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie oferty na wykonanie naprawy.

Oferta powinna zawierać:

 1. Cenę ryczałtową za naprawę podwozia obejmującą cały zakres prac dla poziomu P3, P4 i P5 oraz zbiornika cysterny z malowaniem całego wagonu.
 2. Cenę prac nie objętych ryczałtem takich jak:
 3. Wymiana zestawu kołowego za 1 szt. (w rozbiciu na obręczowany i monoblok).
 4. Wymiana – regeneracja czopa panwi skrętu.
 5. Wymiana – regeneracja gniazda panwi skrętu.
 6. Wymiana łożyska zestawu kołowego za 1 szt.
 7. Wymiana cylindra hamulcowego
 8. Wymiana zbiornika powietrza 88l
 9. Wstawienie łaty na zbiorniku za m2
 10. Koszt badań nowo powstałych spoin na zbiorniku.
 11. Cenę za transport wagonu do i z naprawy.
 12. Czas wykonania naprawy.
 13. Warunki i termin płatności.
 14. Warunki i okres gwarancji.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawy okresowe wagonów cystern kolejowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 21 grudnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/content/przetargi-zestawienie

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załącznik: