Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie układu zasilania i sterowania linii do produkcji stopów ZnAl na podstawie dokumentacji wykonawczej nr: 34-15-391_R00; 34-15-392_R00 i 34-15-393_R00.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6.10.2017R.

Zakres prac:
1. Wyposażenie pola nr 26 rozdzielni 6kV w SO41.
2. Wykonanie instalacji zasilania transformatora Pieca Indukcyjnego 6kV ze Stacji Oddziałowej SO-41, pole nr 26.
3. Wykonanie instalacji zasilania pomocniczego, układów pieca indukcyjnego, maszyny odlewniczej i urządzeń pomocniczych instalacji 500V i 400V.
4. Wykonanie tras kablowych dla wyżej wymienionych instalacji.
5. Uzupełnienie projektu dla zakresu prac niezbędnych do wykonania zadania po weryfikacji wynikającej z wizji lokalnej, a nieobjętego posiadanym opracowaniem.

Przewidywany termin realizacji prac: do 15 grudnia 2017 r.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej (po wcześniejszym umówieniu terminu) w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz posiadaną dokumentacją.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Ocenę kompletności przedstawionej dokumentacji wraz ze wskazaniem koniecznych elementów do uzupełnienia
2. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym (Tabela Elementów Rozliczeniowych) dla każdego punktu z zakresu prac.
3. Czas realizacji prac wraz ze szczegółowym harmonogramem (z uwzględnieniem poszczególnych punktów realizacji).
4. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
5. Warunki i forma płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznania się z pełnym zakresem prac.
8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Branża budowlana:
Pan Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie układu zasilania energią elektryczną linii do produkcji stopów ZnAl ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 28 września 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.