Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie stałych konserwacji oraz przeglądów okresowych wywrotnicy wagonowej na wydziale PMS.

 

Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

Konserwacja podstawowa minimum jeden raz w miesiącu zgodnie z DTR i przepisami TDT oraz każdorazowo przy awarii.

Usługi pogotowia technicznego realizowane przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy. Czas przyjazdu do dwóch godzin od zgłoszenia awarii.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt i urządzenia dźwignicowe (zwyżka) potrzebne do prowadzenia przeglądów i konserwacji po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni z swojej strony usługi i sprzęt spawalniczy w przypadku potrzeby spawania w razie uszkodzeń konstrukcji i podzespołów wywrotnicy wagonowej.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się
z zakresem robót na wywrotnicy wagonowej oraz warunkami i specyfiką pracy w/w wywrotnicy wagonowej na wydziale PMS w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.    

 

Dokumentacja techniczna suwnicy do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia TDT do przeprowadzania w/w robót.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania stałej konserwacji oraz przeglądu okresowego przedmiotowej wywrotnicy wagonowej w odniesieniu do jednego miesiąca
 2. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji wywrotnicy, pkt 1-8 zapytania ofertowego.
 3. Warunki i forma płatności
 4. Warunki i czas trwania gwarancji
 5. Kserokopię uprawnień TDT do wykonania tego typu prac
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy wywrotnicy wagonowej na wydziale PMS
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym wywrotnicy wagonowej
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
 • Pan Grzegorz DUDEK (32) 288 84 44 wew. 544, kom. 512 403 430

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie stałych konserwacji oraz przeglądów okresowych wywrotnicy wagonowej na wydziale PMS (Zp 25449)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 21 lutego 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: