Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne wraz z wymianami lin oraz przeglądami okresowymi wciągarek dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym zainstalowanych na terenie HCM

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIVA Katarzyna Marczak z Mysłowic

Zakres prac:
1 . Zakres prac konserwacji dźwigów obejmuje:

Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne wraz z wymianami lin oraz przeglądami okresowymi wciągarek dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym oraz konserwacji urządzenia dla przemieszczania osób niepełnosprawnych niżej wypisanych:
a) Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
b) Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
c) Dźwig towarowo-osobowy Q 1,6T – PSP (NAMIAROWNIA); Nr rej. 310904805
d) Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
e) Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780
f) Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych Q=0,385T – BIURO ZARZĄDU; Nr rej. 3009000751

W zakresie konserwacji stałych i rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne 5 szt. dźwigów towarowo-osobowych z napędem mechanicznym mieści się:
1. Konserwacja dźwigu wykonana przez personel Wykonawcy i pod jego nadzorem, gwarantująca jego niezawodność, a szczególnie bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, normami PN-EN 81, PN-EN 13015, instrukcjami konserwacji, zakresami przeglądów konserwacyjnych oraz dokumentacją techniczno-ruchową dla tego typu urządzenia.
2. Przygotowanie dźwigów do badań odbiorczych, okresowych, doraźnych, eksploatacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz obecność na tych badaniach, udział w kontrolach branżowych UDT.
3. Usługi pogotowia technicznego realizowane przez całą dobę oraz w dni wolne od pracy. Czas przyjazdu do dwóch godzin od zgłoszenia awarii.
4. Prace w maszynowni i kabinie dźwigu:
– wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),
– wymiana zacisków połączeniowych w tablicy sterowej,
– wymiana styków, prostowników, przekaźników,
– przegląd przewodów elektrycznych,
– smarowanie łożysk oraz panewek, wymiana uszczelnień dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zespołów wciągarki, przeciwwagi,
– wymiana lin podnoszenia i linki ogranicznika prędkości,
– sprawdzenie ogranicznika prędkości,
– kontrola poziomu olejów w przekładniach, ewentualne ich uzupełnianie lub wymiana,
-wykonanie przeglądów wciągarek wraz z sprzęgłami i mechanizmem hamulca, pomiar, kasacja luzów eksploatacyjnych wciągarek,
– uzupełnianie i odnawianie w razie potrzeby napisów i instrukcji w kabinie dźwigu,
– naprawa elementów kasety jazdy dyspozycyjnej, łączności awaryjnej, oświetlenia awaryjnego w kabinie dźwigu,
– kontrola zużycia krążników linowych, chwytaczy, wyłączników krańcowych, prowadników kabiny i przeciwwagi itp.
5. Prace w szybie dźwigu:
– naprawa, regeneracja lub wymiana elementów drzwi szybowych (rygli drzwi szybowych, blach osłonowych ościeżnicy drzwi, poszycia drzwi szybowych),
– sprawdzenie odbojów,
– wymiana szyb wziernikowych w drzwiach szybowych,
– wymiana żarówek kaset dyspozycji i wezwań oraz oświetlenia szybu,
– smarowanie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,
– przegląd i czyszczenie przed odbiorami UDT szybu, podszybia i kabiny z pyłu technologicznego,
– wykonanie napraw związanych z nierównościami i ubytkami tynków w szybie dźwigu.
6. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej dźwigu wykonane raz w roku.

2. Zakres prac konserwacji urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych obejmuje:

1. Przegląd podstawowy- raz w miesiącu :
a) sprawdzenie działania przycisku awaryjnego zatrzymania na podeście,
b) sprawdzenie działania listwy bezpieczeństwa na barierze podestu,
c) sprawdzenie działania i zamocowania płyty bezpieczeństwa podłogi, ruch do dołu musi być przerwany ilekroć płyta jest podniesiona,
d) sprawdzenie działania łączników rygli przy pozostawieniu przystanków z otwartą furtką i zadaniem dyspozycji jazdy w wybranym kierunku,
e) sprawdzenie i wykonanie smarowania śruby napędowej, prowadnic i innych podzespołów platformy.
2. Przegląd główny- raz w roku:
a) wykonanie przeglądu podstawowego,
b) sprawdzenie działania łącznika korby podnosząc ją oraz sprawdzenie możliwości ręcznego, awaryjnego opuszczania podestu,
c) sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego przez jego załączanie podczas jazdy do góry,
d) sprawdzenie działania łącznika i jego właściwa regulacja – nadzorującego nakrętkę napędową przez jego załączanie podczas jazdy do góry,
e) sprawdzenie zużycia nakrętki napędowej i w razie konieczności jej ewentualna wymiana,
f) sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz oporności izolacji instalacji elektrycznej platformy dla niepełnosprawnych wykonane raz w roku.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Termin realizacji usługi: 1 rok od podpisania umowy.

Konserwacja podstawowa minimum jeden raz w miesiącu zgodnie z DTR i przepisami UDT, normami PN-EN 81, PN-EN 13015 oraz każdorazowo przy awarii. Płatność nastąpi na podstawie rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę (zgodnie z drukiem przygotowanym przez Zamawiającego) każdego miesiąca. Protokół odbioru robót, który jest podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzany ostatniego dnia bieżącego miesiąca, po przedłożeniu zestawienia prac serwisowych przez Wykonawcę w danym miesiącu i po akceptacji w/w zestawienia przez Zamawiającego. Przewidziana przez Zamawiającego minimalna liczba roboczogodzin na wykonanie podstawowej konserwacji dźwigów na terenie HCM, powinna wynosić ok. 4 na jeden dźwig, co daje łącznie 24 roboczogodziny w ciągu każdego miesiąca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Cenę wykonania stałej konserwacji i konserwacji rozszerzonej o naprawy bieżące i awaryjne przedmiotowych dźwigów towarowo – osobowych (dla każdego dźwigu oddzielnie wraz z Przedstawieniem kalkulacji cenowej).
2. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji dźwigów, pkt. 1-6 zapytania ofertowego.
3. Zakres konserwacji.
4. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
5. Warunki i termin płatności.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Kserokopię uprawnień UDT do wykonania tego typu prac.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej.
9. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397 , kom. 512 403 451

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie stałych konserwacji wciągarek dźwigów towarowo – osobowych z napędem mechanicznym zainstalowanych na terenie HCM” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 24 czerwca 2019r. godz. 1000.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru oferty,
2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.