Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne dźwigów towarowo-osobowych i urządzenia dla niepełnosprawnych

Wpis z dnia 23.12.2021 r.:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VIVA Katarzyna Marczak z Mysłowic

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 

Zakres dźwigów objętych konserwacją:

 • Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (4 przystanki); Nr rej. 310900880
 • Dźwig towarowo-osobowy Q 0,5T – DKJ (2 przystanki); Nr rej. 310900878
 • Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSP (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 310904353
 • Dźwig towarowo-osobowy Q 3,2T – PSK (HALA GŁÓWNA); Nr rej. 3109004780
 • Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych Q=0,385T – Biuro Zarządu; Nr rej. 3009000751.

 

Zakres prac wraz z uwagami składający się na przedmiot zamówienia jest określony w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji: 1 rok od podpisania umowy.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę wykonania stałej konserwacji i konserwacji rozszerzonej o naprawy bieżące i awaryjne przedmiotowych dźwigów towarowo-osobowych (dla każdego dźwigu oddzielnie wraz z przedstawieniem kalkulacji cenowej).
 2. Składniki cenotwórcze do kosztorysowania prac wykraczających poza zakres konserwacji dźwigów, pkt. 1-6 zapytania ofertowego.
 3. Zakres konserwacji.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Kserokopię uprawnień UDT do wykonania tego typu prac.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym dźwigów towarowo-osobowych oraz o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie stałych konserwacji oraz konserwacji rozszerzonych o naprawy bieżące i awaryjne dźwigów towarowo
-osobowych i urządzenia dla niepełnosprawnych (Zp 25614)”
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do dnia 27 października 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: