Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie spawania szyny jezdnej SD 75 na torowisku jezdnym suwnic lejniczych Q=30/5T nr 1 i Q=20/5T nr 2 na wydziale ORO

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 1 dzień ustalony z Koordynatorem prac ze strony HCM oraz wydziałem ORO.  

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt (zwyżka, dźwig) oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Prace będą odbywać się:

 1. na czynnych ciągach komunikacyjnych wydziału ORO
 2. na wydziale ORO w środowisku o podwyższonej temperaturze, zapyleniu i styczności z metalami ciężkimi

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac (w jednostce godzinowej).
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale ORO.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Uprawnienia i referencje potwierdzające zdolność firmy na wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela PAN JAKUB KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

e-mail:jkud@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie spawania szyny jezdnej SD 75 na torowisku jezdnym suwnic lejniczych Q=30/5T nr 1 i Q=20/5T nr 2 na wydziale ORO (32240)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: