Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie spawania szyny jezdnej od strony wschodniej i zachodniej na torowisku jezdnym suwnicy wsadowej Q=2x8T na wydziale PSP.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

Zakres prac obejmuje:

 1. Przygotowanie miejsca pęknięcia szyny jezdnej SD75 do spawania (odkręcenie klem mocujących, wyszlifowanie i wycięcie uszkodzonego odcinka szyny).
 2. Wykonanie spawania szyny jezdnej na torowisku suwnicy wsadowej Q=2x8T na wydz. PSP.
 3. Wyszlifowanie szyny jednej po wykonaniu spawania.
 4. Wyregulowanie w pionie i poziomie szyny w miejscu spawania, ponowne skręcenie za pomocą klem mocujących.
 5. Wykonanie prób testowych (przejazd suwnicą) w miejscu naprawy.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

Prace będą wymagać wykorzystania usług alpinistycznych.

 

Przewidywany termin realizacji: jednodniowy postój  technologiczny na wydziale PSP. Maksymalny czas wykonania spawania: 8 godzin.

Dokładny termin realizacji prac wykonawca uzgodni z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cena jednostkowa wykonania spawania jednego pęknięcia.
 2. Czas realizacji prac (godzinowo).
 3. Warunki i forma gwarancji.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Stosowne uprawnienia do realizacji tego rodzaju prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud tel. kom. 512 403 451 (w godz. 8.00 – 12.00).

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie spawania szyny jezdnej od strony wschodniej i zachodniej na torowisku jezdnym suwnicy wsadowej Q=2x8T na wydziale PSP (Zp 37595)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 2 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.