Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: „Wykonanie rozbudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej o średnicy Ø 160 mm z rur PE100 RC na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A. przy ul. Hutniczej 17  w Miasteczku Śląskim na działkach o numerach ewidencyjnych: 392/8, 371/8, 521/8, 396/8, 397/8”.

 

Ogólny zakres prac obejmuje:

 1. Montaż w wykopie otwartym zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE100 RC SDR11 PN16 Ø 160 mm o długości ~ 44 m.
 2. Montaż metodą bezwykopową zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE100 RC SDR11 PN16 o średnicy Ø 160 mm o długości ~ 213 m.
 3. Zabudowę trzech hydrantów podziemnych o średnicy DN80 mm.
 4. Wykonanie czterech wpięć do istniejącej instalacji wodociągowej o średnicy DN150 mm.
 5. Odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu do stanu pierwotnego.
 6. Wykonanie próby szczelności i dezynfekcji instalacji wodociągowej.
 7. Wywóz i utylizację urobku poza teren Huty.
 8. Wykonanie powykonawczej dokumentacji projektowej, w tym map inwentaryzacyjnych instalacji.

 

Przewidywany termin realizacji prac:  III-IV kwartał 2022 r.

 

Uwagi i wymagania:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz dokumentacja projektową.
 2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają warunki:
  a) posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  c) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem
  d) posiadają niezbędne materiały, sprzęt oraz środki transportu wykonania zadania zabezpieczy zleceniobiorca.
 3. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz który wykaże się czynną przynależnością od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 4. Po stronie inwestora jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
 5. Dokonanie przepięć podczas postoju głównego lub po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem, tzn. ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Huty.
 6. Wymagania formalne po każdym etapie realizacji inwestycji:
  a) przeprowadzenie prób ciśnieniowych, odbioru robót zanikających i odbioru końcowego,
  b) wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej w wersji edytowalnej i papierowej (szt.4) potwierdzonej przez kierownika budowy za zgodność z oryginałami i potwierdzeniem zabudowania materiału w obiekcie liniowym,
  c) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie budowy wraz z przekazaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
 7. Dopuszcza się fakturowanie cząstkowe.
 8. W kalkulacji indywidualnej przy utylizacji odpadu w przedmiarze robót, należy uwzględnić, że urobek może być zanieczyszczony metalami ciężkimi (kod odpadu: 17 05 03, 1705 04).

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
 2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
 3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Referencje.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Warunki i termin płatności.

 

Koordynatorzy techniczni:

 • Marcin NOWAK tel. 512-403-452,
 • Tomasz KAŁMUK tel. 512-403-472,
 • Michał URBAŃSKI tel. 512-403-394.

 

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie rozbudowy zewnętrznej instalacji wodociągowej o średnicy Ø 160 mm z rur PE100 RC na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A. przy ul. Hutniczej 17  w Miasteczku Śląskim na działkach o numerach ewidencyjnych: 392/8, 371/8, 521/8, 396/8, 397/8”, należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 4 maja 2022 r. do godz. 1400.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:    

http://hcm.com.pl/przetargi/

 

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.