Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej 4 sztuk filtrów gazowych oraz rurociągu technologicznego RUR1 stacji redukcyjno – pomiarowej gazu

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „GAZ-PIP Łukasz Piwczyk” z Katowic

 

Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji prac: październik 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania próby ciśnieniowej i rewizji wewnętrznej.
 2. Czas realizacji próby ciśnieniowej i rewizji wewnętrznej.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Andrzej DULSKI tel. 32 / 2 888 444 wew. 836, tel. kom. 509 826 077

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 2. posiadają stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania prac na instalacjach gazowych,
 3. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej 4 sztuk filtrów gazowych oraz rurociągu technologicznego RUR1 stacji redukcyjno – pomiarowej gazu (29967)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30 sierpnia 2022r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: