Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie resursów urządzeń dźwignicowych w HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

Wykonanie resursów urządzeń dźwignicowych eksploatowanych przez wydziały HCM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

 

Zakres prac:

 1. W 2020 r. wykonanie resursów 21 urządzeń dźwignicowych:

– 11 suwnic hakowych (w tym 3 lejnicze),

– 10 wciągników (w tym 8 lejniczych).

 1. W 2021 r. wykonanie resursów 45 urządzeń dźwignicowych:

– 22 suwnice hakowe (w tym 3 lejnicze),

– 23 wciągniki (w tym 8 lejniczych).

Dokumentacja techniczna do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

Przewidywany termin realizacji: 2 lata od daty podpisania umowy.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej – termin po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac wraz z podaniem cen jednostkowych.
 2. Czas wykonania prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie resursów urządzeń dźwignicowych w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 17 stycznia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.