Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: wykonanie remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu prac  – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRM ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PONIŻEJ

Zakresy prac do pobrania ze strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi – zakup usług.

 

Planowany termin postoju technologicznego w miesiącu listopadzie: 12.11.2019r. ÷ 15.11.2019r. – 4 dni kalendarzowe.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Rozliczenie nastąpi tylko za faktycznie wykonany zakres prac.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem prac, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • Piotr Wacławek 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
 • Zdzisław Śliwa wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
 • Zbigniew Kołaczek wew. 798, tel. kom. 512 403 423,
 • Grzegorz Dudek wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

 

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne  do wykonania remontu dostarcza HCM S.A. – Wydział PSK.

Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Oferta winna zawierać:

 1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę, która będzie podstawą do ustalenia ostatecznego wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku rezygnacji (lub odstąpienie) z wykonania danego elementu.
 2. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
 3. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
 4. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
 5. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój technologiczny w miesiącu listopadzie 2019 roku na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)  w terminie do 21 października 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

 

 

Załącznik: