Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie remontu urządzeń Wydziału PSK wg załączonego zakresu robót. – Załącznik nr 1.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.10.2017R.

Zakresy robót można pobrać z naszej strony internetowej www.hcm.com.pl zakładka przetargi.
Termin realizacji : przewidywany czas przerwy technologicznej w miesiącu listopadzie – 4 dni kalendarzowe.
Planowany termin postoju: 20.11.2017r. ÷ 24.11.2017r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z specyfiką pracy Wydziału PSK.

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:
– Piotr Wacławek tel. 32 / 2 888 444 wew. 840, tel. kom. 512 403 441,
– Zdzisław Śliwa tel. wew. 698, tel. kom. 512 403 422,
– Zbigniew Kołaczek tel. wew. 798, tel. kom. 512 403 423,
– Grzegorz Dudek tel. wew. 544, tel. kom. 512 403 430.

Materiały podstawowe (kształtowniki stalowe, blachy, wykładziny) oraz części zamienne niezbędne do wykonania remontu zabezpieczy HCM S.A. – Zamawiający
Materiały pomocnicze, sprzęt oraz transport wewnętrzny zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Oferta winna zawierać:
1. Cenę wykonania remontu dla każdej pozycji remontowej, która stanowi sumę wartości wycenionych poszczególnych elementów wchodzących w zakres całego zadania. Każdy z elementów winien stanowić odrębną wycenę jednostkową poszczególnych pozycji zadań remontowych oraz podanie przewidywanego czasu remontu.
2. Cenę za wymianę: 1T konstrukcji, 1mb spawu oraz 1mb lutu.
3. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej, lub na zasadach przeliczenia wynikającego z kwoty wyceny poszczególnego elementu.
4. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny która winna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne , elektrody na spoiny szczepne , lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie , zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
5. Czas realizacji dla poszczególnych zakresów prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
6. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
7. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
8. Warunki gwarancji.
9. Warunki płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Postój technologiczny w miesiącu listopadzie 2017 roku na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 18.10. 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót.

Załączniki: