Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie remontu suwnicy natorowej jednodźwigarowej łańcuchowej Q=3,2T hali warsztatu elektrycznego MA

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW z Radzionkowa

Zakres prac:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej nowej suwnicy wraz z uzgodnieniem dokumentacji przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.
 2. Dostawa i montaż elementów objętych zakresem remontu suwnicy natorowej jednodźwigarowej Q=3,2T o napędzie elektrycznym, sterowanej z kasety sterowniczej.
 3. Wykonanie prób ruchowych oraz pod obciążeniem po wykonaniu montażu w/w suwnicy.
 4. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych.
 5. Uczestnictwo w odbiorze UDT nowo zmodernizowanej suwnicy.
 6. Zabudowanie silników elektrycznych – preferowany producent Grupa Cantoni

– wciągnik elektryczny wyposażony w silnik indukcyjny klatkowy dwubiegowy z hamulcem w mechanizmie podnoszenia,

– indywidualne zespoły napędowe mechanizmu jazdy suwnicy, złożone z dwóch silników indukcyjnych klatkowych dwubiegowych z hamulcem,

Zakres modernizacji obejmuje:

 1. Jazda suwnicy – zmiana napędu łańcuchowego na elektryczny.
 2. Jazda wózka suwnicy – zmiana napędu łańcuchowego na elektryczny.
 3. Podnoszenie i opuszczanie – zmiana napędu łańcuchowego na elektryczny.
 4. Sterowanie: kaseta sterownicza.
 5. Łączniki krańcowe krzyżowe oraz dźwigowe.
 6. Sygnalizator dźwiękowy  – buczek.Układ zasilania w oparciu o szynoprzewody produkcji Stemmann serii ALU-KSL (400V).
 7. Wyłącznik główny – preferowany producent EATON ELECTRIC.
 8. Skrzynka sterownicza wraz z zabezpieczeniami znajdować się ma przy rozdzielni głównej na poziomie 1,5m od podłoża.

Dane suwnicy łańcuchowej podlegającej modernizacji:

 1. Udźwig: Q = 3,2T o rozpiętości L = 4,0m
 2. Rozstaw kół: e= 1,8m
 3. Nacisk koła: P max= 10kN;
 4. Wysokość podnoszenia: Hp= 5m
 5. Grupa natężenia pracy suwnicy A3

Przewidywany termin realizacji: Kwiecień 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.

Warunkiem podpisania końcowego protokołu odbioru prac będzie pozytywny odbiór prac przez UDT.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie remontu suwnicy  natorowej jednodźwigarowej łańcuchowej hali warsztatu elektrycznego (ZP 5890)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 23 marca 2018r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.