Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie remontu odtworzeniowego szybu kablowego z estakady głównej rejon PSK część PN w czasie postoju PSK w marcu 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac obejmuje:

 1. Wymiana elementów konstrukcyjnych szybu kablowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
 2. Wymiana zewnętrznych osłon szybu kablowego z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Osłony przystosowane do otwierania/odkręcania
 3. Ułożenie i umocowanie kabli w szybie odpowiadające aktualnej konfiguracji.
 4. Transport złomu stalowego na składowisko (do 1 km).

 

Praca odbywa się w sąsiedztwie/styczności z czynnymi instalacjami. Jednocześnie prosimy o uwzględnienie Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Termin realizacji: 3 dni w czasie remontu PSK w marcu 2024 roku (dokładny termin będzie podany z tygodniowym wyprzedzeniem)

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Wszystkie materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz wykonania pomiarów Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie: 15.02 lub 19.02.2024 r. godz. 10:00.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów jednostkowych realizacji poszczególnych elementów.
 2. Harmonogram prac.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482
 3. Pan Szymon NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie remontu odtworzeniowego szybu kablowego z estakady głównej rejon PSK część PN w czasie postoju PSK w marcu 2024 r. (Zp 37357) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 23 lutego 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.