Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie remontu kapitalnego wciągnika lejniczego linowego elektrycznego Q=6,3T nr 1 o nr fabrycznym: 33743 produkcji BZUT Bytom z roku 1999 na wydziale Pieca Szybowego – Oddział Rektyfikacja Cynku.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: STALTECH M.Niedziela, Z.Kowal z Bytomia

Zakres prac obejmuje:

 1. Zabezpieczenie wciągnika do prowadzenia prac z zachowaniem ciągłości procesu produkcyjnego/technologicznego Oddziału Rektyfikacji Cynku. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania modernizacji w miejscu zabudowy istnieje możliwość przekazania wciągnika do remontu. Demontaż i montaż po stronie Wykonawcy.
 2. Przegląd i wymiana podzespołów wciągnika oraz modernizacja wózków jezdnych.
 • przegląd oraz wymiana podzespołów w zakresie:
  • sprawdzenie stanu zębów kół zębatych przekładni mechanizmu podnoszenia
   oraz ułożyskowania i ewentualna wymiana w przypadku wytarcia powyżej 10% (koła
   i łożyska dostarcza Zamawiający),
  • wymiana tulei sprzęgłowych łączących silnik z przekładniami podnoszenia,
  • wymiana liny i pierścienia prowadzącego (liny i pierścienie dostarcza zamawiający),
  • wymiana/regeneracja krążków linowych, połączeń wpustowych, sworzni i przegubów,
  • kontrola wszystkich elementów rozłącznych oraz dokręcenie z użyciem właściwego momentu,
  • kontrola stanu ramy nośnej oraz połączeń spawanych wciągnika. W razie znalezienia pęknięć spawanie. (W ofercie podać koszt spawania 1 m pęknięcia oraz koszt wykonania oraz uzgodnienia dokumentacji naprawczej we właściwym UDT),
  • wykonanie odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego.
 • modernizacja wózków mechanizmu jazdy wciągnika w zakresie:
  • wykonanie projektu zmiany konstrukcji wózków jezdnych napędowych oraz nie napędowych celem dostosowania ich do jazdy po łukach o promieniach R=3000,
  • wykonanie oraz dostarczenie wózków zgodnie z projektem,
  • demontaż starych oraz montaż nowych wózków

Do napędzania zmodernizowanych wózków należy wykorzystać obecnie stosowane silniki.

 1. Modernizacja aparatury elektrycznej wciągnika.
 • inwentaryzacja instalacji elektrycznej wciągnika i szczegółowe zapoznanie się z istniejącą dokumentacją,
 • dobór instalacji i wyposażenia elektrycznego do: warunków środowiska pracy, obciążenia
  i natężenia pracy wciągnika.
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej obejmującej kompleksową wymianę okablowania wciągnika lejniczego wraz z układem sterowania i zasilania zgodnie
  z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami BHP – wymagane uzgodnienie
  z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego.
 • dostawa i wymiana kompleksowa okablowania zgodnie z dokumentacją obejmującą:
  • kable zasilające wraz z odbierakiem prądowym.
  • kable mechanizmu podnoszenia wciągarki,
  • kable mechanizmu jazdy wciągarki,
  • kable i przewody peryferyjne do obwodów łączników krańcowych i układu sterowania radiowego,
  • nowy przewód ruchomy i kaseta sterowania awaryjnego (podłączanego poprzez wtyk przemysłowy zabudowany na skrzynki sterowniczej wciągarki),
  • kable i przewody pomocnicze zewnętrzne połączenia szaf i skrzynek krosowych).
 • dostawa i montaż kompletnej skrzynki sterowniczej (w wykonaniu: z stali, IP 65, odporna na udary mechaniczne) wciągarki wyposażonej między innymi w:
  • wyłącznik główny,
  • styczniki główne,
  • aparaturę łączeniową dla wszystkich układów napędowych wciągarki podwyższonej mocy i cykli łączeniowych,
  • aparaturę zabezpieczeniową zwarciową, przeciążeniową i przepięciową,
  • układ kontroli i obecność napięć fazowych.
 • dostawa i montaż układu sterowania radiowego firmy HETRONIC,
 • demontaż i montaż po przeglądzie silników wraz z hamulcami i sprzęgłami,
 • trwały opis okablowania i pozostałego wyposażenia elektrycznego,
 • wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dostarczenie protokołów.
 1. Trwały opis urządzenia zgodnie z wymaganiami UDT.
 2. Wykonanie prób ruchowych oraz pod obciążeniem.
 3. Przygotowanie całości dokumentacji odbiorowej.
 4. Uczestnictwo w odbiorach UDT.
 5. Aktualizacja pełnej dokumentacji elektrycznej oraz mechanicznej wciągnika po remoncie (dokumentacja powykonawcza powinna zostać dostarczona w wersji papierowej – 4 szt. oraz elektronicznej (w formie PDF oraz rysunki w wersji edytowanej DWG)), Dokumenty przedstawione UDT nie wliczają się do powyższego zestawienia.

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wcześniej zatwierdzoną przez zleceniodawcę dokumentacją wykonawczą. Prace nie uwzględnione w dokumentacji wykonać według DTR.

Materiały, sprzęt oraz urządzenia transportowe (dźwig, zwyżka itp.) potrzebne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

Dokumentacja techniczna wciągnika do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie:
 • o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
 • o zapoznaniu się:
  • z miejscem prowadzenia prac,
  • pełnym zakresem prac,
  • dostępną dokumentacją techniczną.
 1. oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
 2. oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót,
 3. zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania,
 4. deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.

Oferty można składać osobno na wykonanie prac mechanicznych i elektrycznych. W razie składania kompleksowej oferty należy osobno wyszczególnić koszt prac elektrycznych
i mechanicznych.

Ofertę powinna złożyć firma posiadająca stosowe uprawnienia UDT do tego typu prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • część mechaniczna:
  • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
  • Pan Jakub HAJDA (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
 • część elektryczna:
  • Pan Paweł KRÓTKI (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
  • Pan Tadeusz MAZUR (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie remontu kapitalnego wciągnika lejniczego linowego elektrycznego Q=6,3T nr 1 o nr fabrycznym: 33743, produkcji BZUT Bytom na wydziale Pieca Szybowego – Oddział Rektyfikacja Cynku (22642)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 15 października 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: