Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie remontu kapitalnego wciągnika lejniczego linowego elektrycznego Q=6,3T nr 1 o nr fabrycznym: 33743 produkcji BZUT Bytom z roku 1999 na wydziale Pieca Szybowego – Oddział Rektyfikacja Cynku.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Zabezpieczenie wciągnika do prowadzenia prac z zachowaniem ciągłości procesu produkcyjnego/technologicznego Oddziału Rektyfikacji Cynku. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania modernizacji w miejscu zabudowy istnieje możliwość przekazania wciągnika do remontu. Demontaż i montaż po stronie Wykonawcy.
 2. Przegląd i wymiana podzespołów wciągnika oraz modernizacja wózków jezdnych.
  a)
  przegląd oraz wymiana podzespołów w zakresie:
 • sprawdzenie stanu zębów kół zębatych przekładni mechanizmu podnoszenia
  oraz ułożyskowania i ewentualna wymiana w przypadku wytarcia powyżej 10% (koła
  i łożyska dostarcza Zamawiający),
 • wymiana tulei sprzęgłowych łączących silnik z przekładniami podnoszenia,
 • wymiana liny i pierścienia prowadzącego (liny i pierścienie dostarcza zamawiający),
 • wymiana/regeneracja krążków linowych, połączeń wpustowych, sworzni i przegubów,
 • kontrola wszystkich elementów rozłącznych oraz dokręcenie z użyciem właściwego momentu,
 • kontrola stanu ramy nośnej oraz połączeń spawanych wciągnika. W razie znalezienia pęknięć spawanie. (W ofercie podać koszt spawania 1 m pęknięcia oraz koszt wykonania oraz uzgodnienia dokumentacji naprawczej we właściwym UDT),
 • wykonanie odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego.b) modernizacja wózków mechanizmu jazdy wciągnika w zakresie:
 • wykonanie projektu zmiany konstrukcji wózków jezdnych napędowych oraz nie napędowych celem dostosowania ich do jazdy po łukach o promieniach R=3000,
 • wykonanie oraz dostarczenie wózków zgodnie z projektem,
 • demontaż starych oraz montaż nowych wózków

 

Do napędzania zmodernizowanych wózków należy wykorzystać obecnie stosowane silniki.

 

 1. Modernizacja aparatury elektrycznej wciągnika.
  a)
  inwentaryzacja instalacji elektrycznej wciągnika i szczegółowe zapoznanie się z istniejącą dokumentacją,
  b) dobór instalacji i wyposażenia elektrycznego do: warunków środowiska pracy, obciążenia
  i natężenia pracy wciągnika.
  c) wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej obejmującej kompleksową wymianę okablowania wciągnika lejniczego wraz z układem sterowania i zasilania zgodnie
  z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami BHP – wymagane uzgodnienie
  z właściwym Urzędem Dozoru Technicznego.
  d) dostawa i wymiana kompleksowa okablowania zgodnie z dokumentacją obejmującą:
 • kable zasilające wraz z odbierakiem prądowym.
 • kable mechanizmu podnoszenia wciągarki,
 • kable mechanizmu jazdy wciągarki,
 • kable i przewody peryferyjne do obwodów łączników krańcowych i układu sterowania radiowego,
 • nowy przewód ruchomy i kaseta sterowania awaryjnego (podłączanego poprzez wtyk przemysłowy zabudowany na skrzynki sterowniczej wciągarki),
 • kable i przewody pomocnicze zewnętrzne połączenia szaf i skrzynek krosowych).
  e) dostawa i montaż kompletnej skrzynki sterowniczej (w wykonaniu: z stali, IP 65, odporna na udary mechaniczne) wciągarki wyposażonej między innymi w:
 • wyłącznik główny,
 • styczniki główne,
 • aparaturę łączeniową dla wszystkich układów napędowych wciągarki podwyższonej mocy i cykli łączeniowych,
 • aparaturę zabezpieczeniową zwarciową, przeciążeniową i przepięciową,
 • układ kontroli i obecność napięć fazowych.
  f) dostawa i montaż układu sterowania radiowego firmy HETRONIC,
  g) demontaż i montaż po przeglądzie silników wraz z hamulcami i sprzęgłami,
  h) trwały opis okablowania i pozostałego wyposażenia elektrycznego,
  i) wykonanie pomiarów elektrycznych oraz dostarczenie protokołów.4. Trwały opis urządzenia zgodnie z wymaganiami UDT.
  5. Wykonanie prób ruchowych oraz pod obciążeniem.
  6. Przygotowanie całości dokumentacji odbiorowej.
  7. Uczestnictwo w odbiorach UDT.
  8. Aktualizacja pełnej dokumentacji elektrycznej oraz mechanicznej wciągnika po remoncie (dokumentacja powykonawcza powinna zostać dostarczona w wersji papierowej – 4 szt. oraz elektronicznej (w formie PDF oraz rysunki w wersji edytowanej DWG)), Dokumenty przedstawione UDT nie wliczają się do powyższego zestawienia.

 

Przewidywany termin realizacji: III kwartał 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wcześniej zatwierdzoną przez zleceniodawcę dokumentacją wykonawczą. Prace nie uwzględnione w dokumentacji wykonać według DTR.

 

Materiały, sprzęt oraz urządzenia transportowe (dźwig, zwyżka itp.) potrzebne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

Dokumentacja techniczna wciągnika do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie:
 • o wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
 • o zapoznaniu się:

– z miejscem prowadzenia prac,

– pełnym zakresem prac,

– dostępną dokumentacją techniczną.

 1. oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
 2. oświadczenie, że nie wnosi się uwag do zakresu prowadzenia robót,
 3. zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania,
 4. deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.

 

Oferty można składać osobno na wykonanie prac mechanicznych i elektrycznych. W razie składania kompleksowej oferty należy osobno wyszczególnić koszt prac elektrycznych
i mechanicznych.

 

Ofertę powinna złożyć firma posiadająca stosowe uprawnienia UDT do tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • część mechaniczna:
 • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451
 • Pan Jakub HAJDA (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953
 • część elektryczna:
 • Pan Paweł KRÓTKI (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440
 • Pan Tadeusz MAZUR (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie remontu kapitalnego wciągnika lejniczego linowego elektrycznego Q=6,3T nr 1 o nr fabrycznym: 33743, produkcji BZUT Bytom na wydziale Pieca Szybowego – Oddział Rektyfikacja Cynku (22642)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 7 czerwca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: