Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie rektyfikacji i remontu torowiska suwnic chwytakowych Q=5T nr 1 i 2 na wydziale PMS (magazyn odpadów).

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.03.2021 r.

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie pomiaru geodezyjnego obecnego stanu torowiska na wydziale PMS (magazyn odpadów).
 2. Kontrola połączeń torowiska z belkami podsuwnicowymi, wymiana wszystkich klem mocujących szyny jezdne wraz z śrubami i podkładkami. System mocowania szyn dostarczy Wykonawca.
 3. Wykonanie rektyfikacji całości torowiska w hali Magazynu odpadów, zgodnie
  z wytycznymi normy PN-91/M-45457.
 4. Wykonanie spawania ewentualnych pęknięć szyn jezdnych, które zostaną wykryte podczas remontu torowiska. W ofercie przedstawić wycenę usługi spawania w odniesieniu
  do pojedynczego pęknięcia szyn.
 5. Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego zrektyfikowanego torowiska.

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2021 r. (10 dni podczas postoju głównego).

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Wykonawca przygotuje torowisko (wyczyści z pyłu technologicznego) pod swoje prace geodezyjne i rektyfikacyjne na wydziale PMS.

Materiały (mocowania szyn jezdnych typu: GANTREX, śruby, blachy podkładowe itp.), sprzęt oraz środki transportu (zwyżka, dźwig) potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie rektyfikacji i remontu torowiska suwnic chwytakowych Q=5T nr 1 i 2 na wydziale PMS (magazyn odpadów) – (22340)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 marca 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: