Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie regeneracji siłowników typu Hydroring prasy Larox.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY:MANULI Fluiconnecto Sp. z o.o. z Częstochowy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: TEST SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE z Częstochowy.

 1. Siłownik szybkiego działania ø125/90×1035 w ilości 2szt.
 2. Siłownik uszczelniający ø180/110×100 w ilości 2szt.

Zakres prac obejmuje:

 1. Rozkręcenie, wykonanie pomiarów i ich weryfikacja.
 2. Honowanie cylindra.
 3. Polerowanie tłoczyska.
 4. Regeneracja nakrętek, wymiana tulei prowadzących, prowadzenia, dobór i wymiana kpl. uszczelnień /dla każdego siłownika w swoim zakresie regeneracji/.
 5. Dobór i wymiana uszczelnień /temperatura pracy do 80oC, ciśnienie pracy 100 bar/.
 6. Montaż i skręcenie siłownika.
 7. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego /malowanie/.
 8. Wykonanie prób szczelności.
 9. Transport siłowników do i z naprawy.

Przewidywany termin realizacji prac: miesiąc marzec / kwiecień 2018r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Wycena każdego siłownika z osobna.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom 512 403 430.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie regeneracji siłowników typu Hydroring prasy Larox” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie  do 10 lutego 2018r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.