Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie regeneracji oleju transformatorowego transformatora typ: TORb16000/110 110/6kV 16MVA (TR2 w stacji  GSZ2)

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AD MOTO RAFAŁ ZAWISZ z Katowic

Zakres prac:

 1. Weryfikacja ostatnich badań oleju transformatora (protokoły w posiadaniu Zamawiającego).
 2. Wykonanie specjalistycznych badań oleju przed przystąpieniem do regeneracji celem określenia parametrów wyjściowych.
 3. Wykonanie zabiegu regeneracji oleju.
 4. Wykonanie specjalistycznych badań oleju po zakończeniu regeneracji w celu potwierdzenia skuteczności wykonanych prac i osiągnięcia parametrów gwarantowanych.
 5. Wykonanie i dostarczenie sprawozdania z wykonanych prac w formie papierowej i na nośniku elektronicznym.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 60 dni.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2022 r. 

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego i uwzględnieniem możliwości łączeniowej i ruchu technologicznego zakładu.

Regeneracja prowadzona na stanowisku (komora transformatorowa) w czasie normalnej pracy (obciążenia) transformatora (wyłączenie na czas montażu i demontażu układu obiegu oleju).

Realizacja prac uzależniona jest od uzgodnień łączeniowych z OSD Tauron Dystrybucja.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Czas ważności oferty.
 5. Termin/czas wykonania usługi.
 6. Krótki opis metody regeneracji wraz z uzasadnieniem wybranej technologii.
 7. Warunki techniczne przeprowadzenia regeneracji oleju na stanowisku transformatora.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

 1. Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 2. Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 323, kom. 512 403 459
 3. Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie regeneracji oleju transformatorowego transformatora typ: TORb16000/110 110/6kV 16MVA (TR2 w stacji  GSZ2) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 4 stycznia 2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.