Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie przyłącza 20/0,4kV  dla budynku produkcyjno-usługowego na terenie HCM S. A.  – Warsztat Mechaniczny

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DMP System z Siemianowic.

Zakres prac:

 1. Wykonanie projektu.
 2. Dostawa urządzeń i materiałów.
 3. Realizacja prac w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt.
 4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGI DODATKOWE:

 1. Wykonanie projektu.
 1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych projektowej linii kablowej 20 kV od stacji T439 ( lokalizacja obok  GSZ-1) do nowego złącza 20 Kv w warsztacie TM.
 2. Wykonanie projektu przyłącza 20/0,4 kV  zgodnie z warunkami przyłączeniowymi T/SML/2626/2018 z dnia 21.02.2018 r. zawierający:
 3. przyłącze 20kV z układem pomiarowo-rozliczeniowym oraz układem zabezpieczenia i sterowania transformatora 20/0,4 kV,
 4. transformator 20/0,4 kV +3×2.5-3×2,5% o mocy 630kVA
 5. połączenie 20kV złącza z transformatorem 20/0,4kV
 6. połączenie transformatora 20/0,4kV z istniejącym mostem szynowym 0,4Kv,
 7. tablicę z aparaturą układu pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowaną zgodnie z warunkami przyłączeniowymi,
 8. kosztorys ofertowy niezbędny do realizację prac i dostaw objętych projektem.
 9. Opracowanie instrukcji wewnętrznej i współpracy ruchowej pomiędzy HCM S.A. a Tauron Dystrybucja w zakresie eksploatacji projektowanych urządzeń.
 10. Przygotowanie pełnej dokumentacji i wniosków niezbędnych  do uzyskania koniecznych pozwoleń administracyjnych oraz uzgodnień w zakresie projektu z Tauron Dystrybucja.
 11. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac objętych projektem.

Projekt powinien obejmować zabudowę projektowanych urządzeń w istniejących pomieszczeniach stacji SO-31.

Opracowany projekt musi być zgodny z umową pomiędzy HCM S.A., a TAURON Dystrybucja  o przyłączenie nr TDOGL/SML/2626/18/JK/0918/……/OMP/18. Umowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 1. Dostawa urządzeń i materiałów

Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania prac  dostarcza Wykonawca

 • Realizacja prac w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego projekt

Wykonanie wszystkich prac montażowych i budowlanych objętych projektem, podłączenie i uruchomienie przyłącza.

 1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) oraz protokołów pomiarowych i sprawozdań z prób (w tym kompletu dokumentów wymaganych przez OSP Tauron Dystrybucja)

Przewidywany termin realizacji: do czerwiec 2018r

Zadanie będzie realizowane etapami :

ETAP I : Punkt 1. zakresu zapytania

ETAP II : Punkty 2,3,4  zakresu zapytania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia realizacji prac po zakończeniu Etapu I.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 19.04.2018 r. godz. 1000
 2. 26.04.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas wykonania zadania z wyszczególnieniem Etapu I i dla  Etapu II.
 2. Koszt oraz warunki sprawowania nadzoru autorskiego.
 3. Harmonogram prac.
 4. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 5. Koszt wykonania przyłącza (Etap II).
 6. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu.
 7. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej (typy, parametry, szkice).
 8. Warunki i termin płatności.
 9. Warunki i czas trwania gwarancji.
 10. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 11. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 12. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża budowlana:

Dominik HELISZ tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415

Mirosław BICHALSKI tel. (32) 28884 44 wew. 850, kom. 512 403 438

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie przyłącza 20/0,4kV  dla budynku produkcyjno-usługowego na terenie HCM S. A.  – Warsztat Mechaniczny (ZP 6558)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 8 maja 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/
Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.