Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie przeglądu specjalnego suwnicy wsadowej Q=2x8T na wydziale PSP

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW Dariusz Pająk z Radzionkowa 

Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: czerwiec 2023 r.  

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt i urządzenia dźwigowe (zwyżka, dźwig itp.) potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Może zaistnieć potrzeba wykorzystania usług alpinistycznych (według uznania Wykonawcy).

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydziału PSP w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Prace będą odbywać się:

 1. na czynnych ciągach komunikacyjnych wydziału PSP
 2. na wydziale PSP w środowisku o podwyższonym zapyleniu i w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do pracy w sposób uzgodniony z Zamawiającym, aby nie zakłócić procesu technologicznego wydziału PSP.

 

Dokumentacja techniczna urządzenia dźwignicowego do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale PSP.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Uprawnienia i referencje potwierdzające zdolność firmy na wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela PAN JAKUB KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

e-mail:jkud@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Wykonanie przeglądu specjalnego suwnicy wsadowej Q=2x8T na wydziale PSP (Zp 33625)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 02.06.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: