Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów o wysokości  h= 120,0 m, h=45,55 m oraz h=30,0 m.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. z Chorzowa

 Zadanie obejmuje wykonanie przeglądów dla 4 kominów żelbetowych (h=120,0m),
1 murowanego (h=44,55 m) oraz 1 stalowego (h=30,0 m) i opracowanie dokumentacji.

Opracowanie dokumentacji przeglądu szczegółowego powinno składać się z:

 1. protokołu z wykonanej okresowej kontroli zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
 2. inwentaryzacji (szkic, rysunek, podstawowe dane techniczne i inne)
 3. inwentaryzacji uszkodzeń:
 • trzonu kominowego (zjazd po całym obwodzie i na całej wysokości komina),
 • każdej galerii,
 • poszczególnych wew. podestów wsporczych,
 • stropów,
 • przekryć,
 • drabin,
 • poszczególnych wew. wkładów wentylacyjnych – oględziny zewnętrzne,
 • mocowań wkładów wentylacyjnych
 • stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej,
 • instalacji odgromowej,
 •  innych

4. dokumentacji fotograficznej uszkodzeń,

5. oceny stanu technicznego,

6. zaleceń i wniosków.

Przegląd powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 Przewidywany termin wykonania przeglądów: III/IV kwartał 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Sprzęt, materiały oraz środki transportu potrzebne do realizacji przeglądów zabezpiecza Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach 12.09.2022 r. – 23.09.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości zadania.
 2. Koszt wykonania przeglądów dla poszczególnych kominów.
 3. Termin realizacji zadania.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

a) posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

c) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie przeglądów szczegółowych stanu technicznego kominów (Zp 30209, 30221)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)
w terminie do 26 września 2022 r. godz. 1400.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.