Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu technicznego pn. „Wymiana zabezpieczeń odległościowych linii 110kV”

 

Wymianie podlegają komplety:

 1. Zabezpieczenia odległościowego w polu linii Miasteczko
 2. Zabezpieczenia odległościowego w polu linii Sowice

 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja istniejącej aparatury zabezpieczeniowej linii 110kV w stacji GSZ-2.
 2. Dobór zabezpieczeń odległościowych z uwzględnieniem aktualnych funkcji wg aktualnych standardów dla stacji 110kV z uwzględnieniem nastaw i funkcji wymaganych przez OSD. Aparatura musi spełniać wymagania OSD Tauron Dystrybucja oraz selektywność zabezpieczeń sieci dystrybucyjnej WN.
 3. Wykonanie wielobranżowego projektu zabudowy nowych zabezpieczeń.
 4. Opis technologii poszczególnych etapów modernizacji z przewidywanym czasem i zakresem niezbędnych wyłączeń w stacji GSZ-2.
 5. Kosztorys inwestorski na wykonanie wymiany (z podziałem na etapy).
 6. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objętych projektem.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej (5 egzemplarzy) i elektronicznej (w wersji edytowalnej i do druku).

Dokumentacja techniczna i kosztorys należy wykonać w sposób umożliwiający realizację prac etapami tj. dla każdej linii oddzielnie.

Po odbiorze prac wszystkie prawa własności dokumentacji przechodzą na Zamawiającego.

 

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, specyfikacją pracy Zakładu oraz aktualnymi układami rozdzielni 110 kV  GSZ-2, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 19.04.2024 r. godz. 1000
 2. 26.04.2024 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu wraz z harmonogramem.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres, warunki i koszty sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo– zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 208 23 34; kom. 512 403 457
 2. Pan Marek Góra tel. (32) 208 25 53; kom. 512 403 482
 3. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 208 28 00; kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie projektu technicznego pn. „Wymiana zabezpieczeń odległościowych linii 110kV” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 maja 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.