Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wykonanie projektu technicznego pn. Wymiana przekładników 110kV GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Ośrodek Pomiarów i Automatyki S.A. z Zabrza

 

Wymianie podlegają komplety przekładników:

 1. Przekładniki prądowe w polu linii Miasteczko
 2. Przekładniki napięciowe linii Miasteczko
 3. Przekładniki prądowe w polu TR4
 4. Przekładniki prądowe w polu linii Sowice
 5. Przekładniki napięciowe linii Sowice
 6. Przekładniki prądowe w polu TR2

 

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja istniejącej aparatury pomiarowej i zabezpieczeniowej zasilanej z przekładników oraz połączeń kablowych.
 2. Dobór przekładników z uwzględnieniem aktualnych funkcji oraz z możliwością rozbudowy o dodatkowe zabezpieczenia wg aktualnych standardów dla stacji 110kV. Aparatura musi spełniać wymagania OSD Tauron Dystrybucja.
 3. Projekt konstrukcji umożliwiających zabudowę nowych przekładników w istniejących polach.
 4. Opis technologii poszczególnych etapów modernizacji z przewidywanym czasem i zakresem niezbędnych wyłączeń w stacji GSZ-2.
 5. Kosztorys inwestorski na wykonanie wymiany (z podziałem na etapy).
 6. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac objętych projektem.

 

Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej (5 egzemplarzy) i elektronicznej (w wersji edytowalnej i do druku).

Dokumentacja techniczna i kosztorys należy wykonać w sposób umożliwiający realizację prac etapami tj. dla każdego kompletu przekładników oddzielnie.

Po odbiorze prac wszystkie prawa własności dokumentacji przechodzą na Zamawiającego.

 

Termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem, specyfikacją zakładu oraz aktualnymi układami rozdzielni 110 kV  GSZ-2, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 21.09.2021 r.
 2. 23.09.2021 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
 3. Koszt i warunki sprawowania nadzoru autorskiego.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 7. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł Potempa tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom 512 403 459

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu technicznego pn. Wymiana przekładników 110kV GSZ-2 należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 30 września 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.