Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie projektu technicznego modernizacji pól sprzęgłowych 6kV nr 12 i 14 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGOCENTER Sp. z o.o. z Katowic

Modernizacja polegać będzie na doborze i wymianie istniejącej aparatury w polach sprzęgłowych – sprzęgło poprzeczno wzdłużne z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności oraz uruchomieniem dodatkowych funkcji sterowniczych i sygnalizacyjno – synoptycznych.

 

Projekt musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

 

Zakres zadania:

 1. Pełna inwentaryzacja istniejących pól sprzęgłowych, obwodów układu SZR i obwodów okrężnych rozdzielni 6kV w GSZ-2.
 2. Dobór aparatów pól sprzęgłowych w istniejącej rozdzielni (z zachowaniem standaryzacji aparatów w polach poddanych remontom).
 3. Projekt obwodów 6kV pól sprzęgłowych.
 4. Projekt obwodów wtórnych pól sprzęgłowych.
 5. Projekt układu SZR z funkcjami jak obecnie (1. rezerwa sprzęgło; 2.rezerwa transformator nr 2 lub nr 4{wzajemna}; 3.bez rezerwy)
 6. Projekt konstrukcyjny i montażowy pól sprzęgłowych.
 7. Opracowanie technologii i harmonogramu wykonania modernizacji pól sprzęgłowych z zachowaniem funkcjonalności rozdzielni 6kV w GSZ-2 i wskazaniem zakresów i terminów koniecznych wyłączeń na poszczególnych etapach realizacji prac.
 8. Aplikacja monitoringu parametrów elektrycznych (przyłącza, pól rozdzielczych, transformatora) i stanów aparatury łączeniowej / zabezpieczającej w oparciu o system PLC oraz stację operatorską z zainstalowanym systemem SCADA.
 9. Dostarczenie opracowania w formie papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (w wersji edytowalnej i do wydruku).

Projekt musi zapewnić pełną funkcjonalność układów: sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji i SZR sprzed modernizacji.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac po stronie Wykonawcy.

 

W celu przygotowania oferty, Oferent dokona wyceny kosztów realizacji zadania w oparciu o przekazane drogą elektroniczną materiały.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 5. Harmonogram realizacji prac.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść opublikowana jest na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu technicznego modernizacji pól sprzęgłowych 6kV nr 12 i 14 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2 (ZP 15804)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.