Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie projektu remontu konstrukcji stalowej hali Rozdrabialni w rejonie wciągnika wentylatora NEU156 wraz z drabiną i podestem obsługi wciągnika.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY:BIURO INŻYNIERSKIE „Bud-Projekt” z Chorzowa.

Zakres projektu obejmuje:

– wykonanie nowej drabiny wejście na podest obsługi wciągnika,

– wykonanie nowego podestu obsługi,

– wykonanie wzmocnienia belek, podpór konstrukcji stalowej w rejonie podestu obsługi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 8:00 do 13:00.    

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania robót projektowych.
  2. Czas realizacji prac projektowych.
  3. Dokumentacja projektowa w 2egzemplarzach z kosztorysem.
  4. Warunki i forma płatności.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

  • Pan Zygfryd Sapa tel. 512403484.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie projektu remontu konstrukcji stalowej hali Rozdrabialni w rejonie wciągnika wentylatora NEU156” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 18.05.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.