Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu pn. „Przeniesienie sieci DN150 wody pitnej poza działkę 394/8”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KOZMIK PROJEKT BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK Z GLIWIC

Termin realizacji: III kwartał 2019 roku.

 Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 Do zapytania dołączono mapkę obecnego usytuowania sieci wody pitnej – Załącznik nr 2.

 Dokumentację projektową należy wykonać w 4egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.      

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu.
 2. Czas opracowania projektu.
 3. Harmonogram prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów o podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Marcin Nowak tel. 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452,
 2. Pan Tomasz Kałmuk tel. 32/ 2888444 wew. 958; kom 512 403 472.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie projektu pn. „Przeniesienie sieci DN150 wody pitnej poza działkę 394/8” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10.06.2019 r. godz. 1200.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

załącznik nr 1:zakres prac

załącznik nr 2:mapka sytuacyjna