Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie projektu pn. „Przeniesienie sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o średnicach DN40, DN100, DN200 poza działkę 394/8”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KOZMIK PROJEKT BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK Z GLIWIC

Termin realizacji: III kwartał 2019 roku.

 Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Dokumentację projektową należy wykonać w 4egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.      

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu.
 2. Czas opracowania projektu.
 3. Harmonogram prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów o podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 1. Pan Marcin Nowak tel. 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
 2. Pan Andrzej Dulski tel. 32/ 2888444 wew. 836; kom 509 826 077.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie projektu pn. „Przeniesienie sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o średnicach DN40, DN100, DN200 poza działkę 394/8”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10.06.2019 r. godz. 1200.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1: zakres prac