Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie projektu pn. „Modernizacja osadnika Dorra S 501 Instalacji Neutralizacji i Odtalowania Ścieków”.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

 Cel zadania: poprawienie wydajności rozdzielenia zawiesiny od ścieków w procesie sedymentacji – w zakresie rynny zbiorczej.

 

Specyfikacja techniczna osadnika Dorra S 501:

 1. średnica : 14m,
 2. wysokość części cylindrycznej: 2,3m,
 3. objętość użyteczna (bez leja): 417m3,
 4. objętość leja: 2,6m3,

 

Wyposażenie:

 1. rynna zbiorcza: stal 316L,
 2. rura centralna, rurociągi zasilające: PP,
 3. zgarniacz wolnoobrotowy wiszący.

 

Termin realizacji: I kwartał 2020 roku.

 

Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna na płycie CD.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.      

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu.
 2. Czas opracowania projektu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Nowak 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
 • Pan Jan Murek 32/ 2888444; kom 506 391 661.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie projektu pn. „Modernizacja osadnika Dorra S 501 Instalacji Neutralizacji i Odtalowania Ścieków” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19.12.2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.