Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie projektu oraz budowę zastępczego kanału spalin kolumn rektyfikacyjnych ORC1

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.05.2024 r. godz. 14:00
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.05.2024 r. godz. 14:00
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.04.2024 r. godz. 14:00

 

Zakres prac:

 1. Zapoznanie się z technologią (w tym parametrami pracy) i stanem obecnym głównie podziemnego kanału spalinowego, konstrukcją i wyposażeniem (zabudowaną armaturą na łącznikach spalinowych) oraz niezbędnymi do prowadzenia procesu urządzeniami AKPiS.
 2. Zapoznanie się z wymaganiami technicznymi dla instalacji (lokalizacja, kolizje, przestrzeń robocza dla obsługi technologiczne, spodziewane wymagania eksploatacyjne, konstrukcja).
 3. Zapoznanie się z istniejącym systemem sterowania zdalnego i układem zasilania elektrycznego zainstalowanych aparatów. Omówienie wymagań dla układów napędowych (sterowanie elektryczne zdalne i lokalne wraz z możliwością ręcznej pracy, alternatywnie możliwość zastosowania układów napędów pneumatycznych).
 4. Wstępne rozpoznanie technologii i możliwości sukcesywnego (etapowego) uruchamiania nowego kanału wraz z zaślepianiem przewodów ssących starego kanału z docelowym odstawieniem czasowym z eksploatacji.
 5. Stworzenie wielobranżowego projektu nowego kanału uwzględniającego wszystkie warunki brzegowe jego docelowej pracy
 6. Prefabrykację, zabudowę i uruchomienie nowego kanału na podstawie wcześniej stworzonego projektu wielobranżowego.

Kanał zastępczy powinien być wyposażony dodatkowo w wyczystki technologiczne i zasuwę lub zaślepkę okularową na kolektorze wylotowym umożliwiający jego całkowite odcięcie w przypadku innej konfiguracji odciągu spalin z pieca sześciokomorowego.

 

Całość  opracowania, projektu powinna opierać się na opracowaniu pn. „Studium techniczno – ekonomiczne mieszania gazu ziemnego z gazem poredukcyjnym, rozprowadzenia mieszaniny (gazu mieszankowego) w systemie gazu ziemnego HCM i jego efektywnego spalania w urządzeniach grzewczych procesów technologicznych” – dokument zostanie udostępniony po podpisaniu stosownych klauzul poufności.

Dobór geometrii kanału i weryfikacja założeń  koncepcji w tym zakresie po stronie Wykonawcy.

 

Przewidywany termin realizacji prac: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji zadania zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją Zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminów.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz ze szczegółowym kosztorysem prac.
 2. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
 3. Wstępny opis techniczny zastosowanych rozwiązań i technologii realizacji.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Okres ważności oferty.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką pracy.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac w podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953
 2. Pan Krzysztof Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 346; kom. 512 403 391
 3. Pan Marek Góra tel. (32) 288 84  44 wew. 553; kom. 512 403 482
 4. Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84  44 wew. 850; kom. 539 735 663

 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie projektu oraz budowa zastępczego kanału spalin kolumn rektyfikacyjnych ORC1należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 kwietnia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn