Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Wykonanie projektu oraz budowa nowej kanalizacji kwaśnej z PSK do MGW – Neutralizacja o długości ok. 450 m i średnicy 300 mm”

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.02.2019

Termin realizacji: dwuetapowo: II i III kwartał 2019 roku.

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać: 

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Nowak tel. 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
 • Pan Jan Murek tel. 32/ 2888444 wew. 858; kom 506 391 661.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Wykonanie projektu oraz budowa nowej kanalizacji kwaśnej z PSK do MGW – Neutralizacja należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19.02.2019 r. godz. 12:00.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik:

załącznik-nr-1