Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wykonanie projektu modernizacji stycznikowni 500V:

Etap I: Wykonanie projektu modernizacji pól zasilających stycznikowni 500V

– 3 pola zasilające stycznikowni 500V ST. 41.1 na Wydziale Pieca Szybowego

– 3 pola zasilające stycznikowni 500V ST.41.2 na Wydziale Pieca Szybowego

 Stan obecny ST.41.1 

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 wyposażone są w wyłączniki mocy APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,) OZK – 1500 A

Rok produkcji 1977

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 są zasilane kablami 4x YAKY 3×240 mm2

Pole sprzęgłowe nr 20 sekcja 2 wyposażone jest w odłącznik OZK-1500A, APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,

Rok produkcji 1977

Połączone mostem kablowym 2x YAKY 3×240 mm2

 Stan obecny ST.41.2

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 wyposażone są w wyłączniki mocy APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,) OZK – 1500 A

Rok produkcji 1977

Dwa pola zasilające, nr 2 sekcja 2 i nr 1 sekcja 1 są zasilane kablami 4x YAKY 3×240 mm2

Pole sprzęgłowe nr 20 sekcja 2 wyposażone jest w odłącznik OZK-1500A, APU-30A produkcji Apena (Ith-1000 A, 500 V~ 25 kA, 220 V= 30 kA,

Rok produkcji 1977

Połączone mostem kablowym 2x YAKY 3×240 mm2

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja wyposażenia modernizowanych pól i połączeń elektrycznych.
 2. Inwentaryzacja rozdzielni z uwzględnieniem wyposażenia nie objętego modernizacją obwody siłowe i AKPiS wraz z częścią obiektową (istniejąca dokumentacja do wglądu).
 3. Zaprojektowanie układ diagnostyki zdalnej z podpięciem do istniejącej zakładowej sieci teleinformatycznej (układ zakończony switchem na elewacji rozdzielni)
 4. Wykonanie dokumentacji wykonawczej, instrukcji eksploatcji i BHP oraz szczegółowego kosztorysu wykonawczego wraz z tabelą elementów rozliczeniowych.
 5. Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej dla części obiektowej instalacji oraz całej kompletnej rozdzielni.
 6. Przekazanie:
 7. pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji papierowej – 3szt.,
 8. pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji edytowalnej,
 9. kompletnych, zweryfikowanych, z swobodnym dostępem do edycji i ostatecznych wersji kodów źródłowych dla PLC, HMI oraz pozostałego wyposażenia podlegającego programowaniu – wraz z pełnymi opisami i komentarzami,
 1. Opracowanie technologii wykonywania robót wraz z szczegółowym harmonogramem realizacji na obiekcie według poniższego zakresu:

Etap I:

 1. Demontaż aparatury łączeniowej oraz pozostałego wyposażenia modernizowanych pól.
 2. Czyszczenie i konserwacja torów silnoprądowych rozdzielni (szyny zbiorcze, izolatory – ewentualna wymiana, połączenia).
 3. Dostawa i montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej, sterującej, monitorującej wraz z  okablowaniem (siłowym, sterowniczym, sieciowym lokalnym i zdalnym).
 4. Wykonanie tablic synoptycznych, wykresów historycznych  i uruchomienie monitoringu lokalnego HMI i zdalnego pól na stacjach podglądowych SCADA (dyspozytornia PSP).
 5. Przeprowadzenie: pomiarów, prób odbiorowych i uruchomienie.
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i BHP.

 Etap II:

 1. Demontaż aparatury łączeniowej oraz pozostałego wyposażenia modernizowanych pól.
 2. Czyszczenie i konserwacja torów silnoprądowych rozdzielni (szyny zbiorcze, izolatory – ewentualna wymiana, połączenia).
 3. Dostawa i montaż aparatury łączeniowej, zabezpieczającej, sterującej, monitorującej wraz z  okablowaniem (siłowym, sterowniczym, sieciowym lokalnym i zdalnym).
 4. Wykonanie tablic synoptycznych, wykresów historycznych  i uruchomienie monitoringu lokalnego HMI i zdalnego pól na stacjach podglądowych SCADA (dyspozytornia PSP).
 5. Przeprowadzenie: pomiarów, prób odbiorowych i uruchomienie.
 6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i BHP.

 Informacje dodatkowe:

Sygnalizacja lokalna i zdalna z pól 2, 1  i 20 na ST.41.2 powinna obejmować: stan wyłącznika, awaryjne wyłączenie, przeciążenie, doziemienie 500 V.

Sygnalizacja lokalna i zdalna z pól 2, 1  i 22 na ST.41.1 powinna obejmować: stan wyłącznika, awaryjne wyłączenie, przeciążenie, doziemienie 500 V.

Pola zasilające i sprzęgłowe należy wyposażyć w:

– wyłącznik kompaktowy VL-1250A do ochrony instalacji ETU 10, 3 biegunowy, proponowany typ: 3VL7712-1SB36-8TE1 wraz z kasetą wysuwną typ: 3VL9800-4WC30

–  miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej, proponowany typ: Sentron PAC3100, typ: 7KM3133-0BA00-3AA0

– cyfrowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu: miniMUZ-RG:2—, napięcie wejść dwustanowych   220V AC/DC, napięcie zasilania 90-230V AC/DC ,

–   przekładniki prądowe i napięciowe,

–   kontrolki sygnalizacyjne,

–   nowe szyny aluminiowe wraz z izolatorami,

–   w polu sprzęgłowym pozostaje dodatkowo odłącznik OZK-1250A.

Przy projektowaniu wyposażenia pól należy zachować standardy pozostałych pól rozdz. 500V w ST.41.2 i ST.41.1 (szyny siłowe aluminiowe).

Monitoring zdalny parametrów elektrycznych, stanów aparatury łączeniowej/zabezpieczającej i pomiarów wielkości elektrycznych w oparciu system, SCADA i PLC/HMI (iFix, Omron).

Należy wykorzystać sterownik PLC Firmy Omron serii CJ2M, wyposażony w moduł portów szeregowych RS-485 do komunikacji z miernikami parametrów sieci, oraz w port Ethernet do komunikacji z lokalnym panelem operatorskim i systemem SCADA. Proponowany panel operatorski: Omron serii NS, 10 cali, wyposażony w port Ethernet.

Wizualizacja powinna spełniać następujące funkcje:

 1. zdalny nadzór nad pracą: rozdzielni, aparatów, urządzeń,
 2. monitoring wszystkich stanów i parametrów rozdzielni (pomiary prądów, napięć, liczników energii, stanów wyłączników/zabezpieczeń, itd.),
 3. monitoring rozpływu i jakości energii,
 4. graficzna prezentacja stanu nadzorowanego obiektu w SCADA,
 5. przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,
 6. pełna archiwizacja danych i zdarzeń dla poszczególnych pól,
 7. raportowanie na podstawie danych bieżących i archiwalnych,
 8. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
 9. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
 10. optymalizacja pracy urządzeń elektrycznych.

UWAGA:

 1. W opisie technologii realizacji i harmonogramie prac należy uwzględnić że:
  1. prace będą prowadzone w czynnej rozdzielni 500 V,
  2. nie przewiduje się całkowitego wyłączenia rozdzielni z ruchu na czas prowadzenia robót tzn. przez cały okres prac modernizacyjnych wszystkie odpływy pod napięciem, trzy przerwy po uzgodnieniu w godzinach nocnych po ok 2 h,
  3. wykonawca zapewni kierownika robót,
  4. MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy §82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności,
  5. teren prowadzenia robót, o których mowa w §82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń.
  6. czas realizacji zadania to maksymalnie 7 dni – przewiduje się prace w godzinach popołudniowych i nocnych,
  7. zakłada się 3 zmiany robocze na wykonanie na jedno pole – 24h,
  8. nie zakłada się odstawienia całej rozdzielni z ruchu elektrycznego na czas wykonywania robót – harmonogram robót powinien przewidywać 4 przerwy w zasilaniu jednej sekcji po 2 godziny na zmianie nocnej tj. od 22.00 do 6.00.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 Przewidywany termin realizacji prac projektowych:  czerwiec – lipiec 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 17.05.2022 r. godz. 1000  – 1200

 1. 20.05.2022 r. godz. 1000  – 1200
 2. 24.05.2022 r. godz. 1000  – 1200

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 2. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 3. Czas opracowania projektu wraz z harmonogramem.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Marek Góra tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800: kom. 512 403 442

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu modernizacji stycznikowni 500V: Etap I: Wykonanie projektu modernizacji pól zasilających stycznikowni 500V” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 7 czerwca 2022 r. godz. 1400.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.