Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wykonanie projektu modernizacji nagrzewnicy gorącego dmuchu (Cowper) w procesie pirometalurgicznym w piecu szybowym ( ISP ) – modernizacja istniejącej nagrzewnicy z wewnętrznym kanałem spalin obejmująca swoim zakresem wymianę kształtek kratownicowych i rusztu wraz z niezbędnymi adaptacjami agregatu.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.12.2023 r. do godz. 14:00
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.10.2023 r. do godz. 14:00

Przedmiotem zadania jest wykonanie analizy możliwości modernizacyjnych oraz wykonanie pełnego projektu modernizacji nagrzewnicy gorącego dmuchu pod kątem wydłużenia jej czasu  pracy i podniesienia temperatury powietrza wtłaczanego do instalacji Pieca Szybowego. Do osiągnięcia powyższego celu proponujemy: zastosowanie dedykowanych materiałów wyłożenia ceramicznego oraz zmianę kształtek stref kratownicy o większej powierzchni wymiany ciepła i własnościach akumulowania go (podstawowe parametry nagrzewnic regeneracyjnych, zmianę rusztu podkratowego).

Dla całości koniecznym jest przeprowadzenie analizy termodynamicznej obiektu wraz z urządzeniami towarzyszącymi (bezpośrednio współpracującymi z układem nagrzewu powietrza) umożliwiająca jednoznaczną ocenę możliwości i zakresu modernizacji oraz  przygotowanie  kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej wraz ze szczegółową specyfikacją materiałową.

Efektem końcowym realizacji ma być kompletna dokumentacja umożliwiająca wykonanie modernizacji  wraz ze szczegółowym harmonogramem realizacji zadania zgodnie z celem tj. modernizacja oraz  oddanie do ruchu ciągłego.

Elementem wieńczącym powinno być przeprowadzenie testu osiągnięcia gwarantowanych parametrów pracy nagrzewnicy.

Oczekuje się, że modernizacja układu w sposób znaczący:

 1. Wydłuży żywotność modernizowanego urządzenia.
 2. Poprawi własności akumulacji ciepła i podwyższenia temperatur gorącego dmuchu powyżej parametrów dotychczasowej konstrukcji.
 3. Doprowadzi do obniżenia wprowadzanej energii do procesu ISP w postaci koksu.
 4. Przywróci pełną sprawność aplikacji między innymi poprzez wykonanie niezbędnych napraw części stalowej i wymian części ceramicznej.

Rekomenduje się realizację zadania podzieloną na Etapy z wyszczególnieniem prac analitycznych i projektowych.

Etap I: Analiza w zakresie niezbędnym procesu termodynamicznego (adiabatyczna – przepływów/ciśnień i termiczna – termodynamika i transport ciepła) nagrzewnic gorącego dmuchu obrazująca zmiany oraz  zastosowanie innej  geometrii układu regeneracyjnego oraz właściwości instalacji – jednoznaczne potwierdzenie możliwości i skutków modernizacji w zakresie zastosowania nowych kształtek rekuperatora o zwiększonej powierzchni wymiany cieplnej i kumulacyjnej.

 Zapoznanie się z: urządzeniami, instalacjami, technologią i procesem produkcyjnym wymaganymi parametrami gorącego dmuchu do Pieca Szybowego w każdych warunkach pracy.

 1. Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją techniczną urządzeń wraz z inwentaryzacją stanu zastanego.
 2. Przedstawienie szczegółowej koncepcji i zakresu modernizacji wraz z oświadczeniem o niewykorzystywaniu technologii i zastosowanych rozwiązań objętych obowiązującymi patentami.
 3. Implementacja narzędziowa np. analiza matematyczna, inne +

– informacje o założeniach do analizy i warunkach brzegowych,

– informacja o gęstości siatki obliczeniowej oprogramowania/metody.

 1. Przedstawienie wyników analiz (raport porównawczy) i rekomendacja możliwości modernizacji zgodnie z koncepcją bez wpływu na pozostałą cześć instalacji lub z wskazaniem koniecznych zmian.
 2. Dobór kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenku węgla oraz dwutlenku węgla w spalinach z nagrzewnicy do celów kontroli i optymalizacji procesu spalania w komorze grzewczej – alternatywnie wskazanie zasadności wykonanie innych dodatkowych pomiarów z implementacją dla aplikacji.

Bezwzględnie analiza powinna zawierać informacje o profilu i parametrach kształtki/kształtek rekuperatora przyjętych jako bazowych w przedmiotowej analizie/modelowaniu lub kilku wariantów z uwzględnieniem pozostałych elementów budowy nagrzewnicy.

Etap II: Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, pod warunkiem  pozytywnego zaopiniowania prac realizowanych w Etapie I wraz ze zgodą na realizację Etapu II.

Przyjmuje się, że projekty warsztatowe będą opracowane na podstawie przeprowadzonej podczas realizacji Etapu I inwentaryzacji obiektowej.

Przewiduje się wykonanie następującego szczegółowego zakresu prac:

 1. Opracowanie dokumentacji warsztatowej wymurowania kratownicowego uwzględniającego zastosowanie nowych kształtek z materiałów ogniotrwałych wyspecyfikowanych w Etapie I.
 2. Opracowanie dokumentacji warsztatowej nowych elementów rusztu podkratowego wyspecyfikowanych w Etapie I.
 3. Opracowanie dokumentacji warsztatowej technologii naprawy wymurówki żaroodpornej kopuły, szybu spalania, ścian zewnętrznych nagrzewnicy oraz podstawy wraz z uwzględnieniem stalowego zewnętrznego płaszcza nagrzewnicy.
 4. Opracowanie dokumentacji warsztatowej dla zmodyfikowanych i nowych elementów wyspecyfikowanych w Etapie I – pozostałe.
 5. Opracowanie pełnej dokumentacji technicznej zabudowy i uruchomienia wraz z doborem kompletnego systemu ciągłej analizy zawartości tlenku węgla oraz dwutlenku węgla i innych wskazanych/wyspecyfikowanych w Etapie I gazów w spalinach z nagrzewnicy gorącego dmuchu ( OPCJA).
 6. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
 7. Opracowanie przedmiarów oraz szczegółowych kosztorysów inwestorskich.

Zawartość opracowań (dla poszczególnych zadań):

– analizy Etapu I – 3 kpl.

– projekty warsztatowe – 3 kpl.

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 kpl.

– przedmiary robót – 3 kpl.

– kosztorysy inwestorskie – 1 kpl.

– zbiorcze zestawienie kosztów – 1 egz.

– dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 kpl.

Wszystkie wymienione opracowania należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Materiały przekazane na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF, DOC i DWG lub DXF, a przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w formacie PDF oraz XLS lub ATH.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Ważność oferty minimum 60 dni.

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis środków technicznych wykorzystywanych do realizacji Etapu I
 2. Wstępny opis techniczny zastosowanych rozwiązań.
 3. Czas opracowania Etapu I i Etapu II w tym dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z harmonogramem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji.
 4. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 5. Koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uwzględnieniem poszczególnych etapów realizacji (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 6. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w oparciu o przedmiotową dokumentację projektowo – kosztorysową.
 7. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 8. Warunki i czas trwania gwarancji.
 9. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 10. Oświadczenie o:
  1. przeprowadzeniu wizji lokalnej,
  2. braku uwag do zakresu prowadzenia prac,
  3. zapoznaniu się z miejscem prowadzenia prac
  4. zapoznaniu się z pełnym zakresem prac,
  5. zapoznaniu się z celem prowadzenia prac,
  6. zapoznaniu się dostępną dokumentacja techniczną,
 11. Referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w podobnym zakresie potwierdzających należyty ich wykonanie.
 12. Oświadczenie, że po zakończeniu przeprowadzanych prac zostanie uzyskany efekt energetyczny i eksploatacyjny – zostaną spełnione wyznaczone oczekiwania.
 13. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556; kom. 512 403 388

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442

Pan Michał Liebner tel. (32) 288 84 44 wew. 785; kom. 512 403 390

Pan Jarosław Grabolus te. (32) 288 84 44 wew. 850; kom. 539 735 663

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu modernizacji nagrzewnicy gorącego dmuchu (Cowpera) w procesie pirometalurgicznym w piecu szybowym ( ISP )należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 września 2023 r. godz. 1400.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.