Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji nagrzewnic gorącego dmuchu.                                             

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2020

Celem modernizacji jest podniesienie temperatury dmuchu z 1050oC do 1150 oC i utrzymanie jej przez okres 1,5 godziny przy nominalnym dmuchu 36 000Nm³/h.

Modernizacja dotyczy 3-ch nagrzewnic, których remont przebiegał w latach 2008-2010 i polegał na wymianie wymurówki  tj. kształtek Freina.

Zakres prac  projektowych obejmuje również  instalacje tj. kolektory, zasuwy, kondensatory itp. (instalacji gorącego dmuchu od nagrzewnic do pieca szybowego).

Ocena ofert będzie obejmowała:

 1. Ocenę i akceptację propozycji modernizacji.
 2. Przewidywane koszty zadania.
 3. Koszty dokumentacji.
 4. Przewidywany  czas realizacji projektu wykonawczego.
 5. Przewidywany czas realizacji zadania.

 

Przewidywany termin realizacji prac projektowych:  do 30 września 2020 r.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.      

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Andrzej Uliszak 32/ 2888444 wew. 560; kom 663 789 847.
 • Pan Tadeusz Szysler 32/ 2888444 wew. 385; kom 693 282 003.
 • Pan Łukasz Piełka 32/ 2888444 wew. 556; kom 512 403 388.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis techniczny – propozycję zmian
 2. Koszty opracowania projektu.
 3. Czas opracowania projektu.
 4. Koszty realizacji zadania.
 5. Harmonogram prac.
 6. Warunki i formę płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów o podobnym zakresie.

.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu koncepcyjnego modernizacji nagrzewnic gorącego należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31.01.2020 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:   http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.