Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie projektu i zabudowa układu do odbioru pyłów ze skrzyni pyłowej wraz z zamknięciem hydraulicznym.

Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „PREMONT” Sp. z o.o. z Katowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.07.2020 r.

 

Przewidywany termin realizacji:

 1. wykonanie projektu wykonawczego : do dnia 31.07.2020r.
 2. demontaż i uruchomienie nowego pojemnika na pył: w czasie postoju głównego w m-cu wrześniu 2020r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Szymon Niemiec  kom. 510105415 – Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Pan Czesław Furmanek kom. 512403420 –  Z-ca Kierownika Wydziału Spiekalni.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu i zabudowa układu do odbioru pyłów ze skrzyni pyłowej wraz z zamknięciem hydraulicznym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 23.06.2020r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: