Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie projektu i realizację redundancji wentylatora odciągowego zapalaczki z układem przepustnic umożliwiającym przełączenia wentylatorów wraz z zabudową.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 

Zakres prac obejmuje:

Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej. 

Prace projektowe w branży mechanicznej:

 1. Wykonanie projektu zabudowy nowego wentylatora w zakresie dotyczącym:
  – wpięcia do instalacji ssącej i tłocznej,
  – przebudowy fragmentu konstrukcji nośnej hali w miejscu zabudowy nowego urządzenia wykonanej przez uprawnionego projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, obejmującej obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz dokumentację projektową budowlaną do pozwolenia na budowę i dokumentację wykonawczą.

 

Projekt musi zawierać rozwiązanie umożliwiające płynne przełączanie się między wentylatorami w trakcie pracy oraz możliwość całkowitego odcięcia 1 z wentylatorów (układ zasuw lub przepustnic na przewodach ssącym i tłocznym)

 1. Dobór wentylatora odpowiadającego rozmiarem i parametrami obecnie eksploatowanemu urządzeniu.
 2. Modernizacja obecnie eksploatowanego wirnika wentylatora poprzez zmianę kąta wlotowego łopatek ß1 celem zmniejszenia podatności wirnika na obrastanie.

 

Prace projektowe w branży elektro – automatycznej obejmujące:

 1. Projekt modernizacji pól zasilających w stycznikowni 500 V na wydziale PSK: projekt, dobór aparatury, zabezpieczeń i napędów falownikowych (należy wykorzystać falowniki Danfoss FC302) dla wentylatora istniejącego i projektowanego.
 2. Projekt tras kablowych kabli zasilających, sterowania i sygnalizacji ze stycznikowni do wentylatorów wraz z projektem lokalizacji.
 3. Projekt układu sterowania, dobór aparatury AKPIA.
 4. Projekt elementów sterowania i sygnalizacji lokalnej.
 5. Opis algorytmu sterowania – implementacja w sterowniku PLC i systemie SCADA.

 

Funkcje, które powinien realizować układ sterowania:

 1. umożliwienie płynnego przełączenia wentylatorów w sposób niezakłócający pracy wydziału – tj. przy utrzymaniu ciśnienia w komorze zapalaczki na zadanym poziomie,
 2. przełączenie wentylatorów powinno odbywać się na polecenie wydane przez sternika wydziału za pośrednictwem systemu SCADA,
 3. tryb manualnego sterowania wydajnością każdego z wentylatorów i położenia każdej z zasuw/przepustnic,
 4. wizualizacja stanu pracy wentylatorów – temperatury łożysk, drgania łożysk wentylatora i silnika, sygnalizacja pracy,
 5. wizualizacja stanu pracy falowników – pobór prądu i mocy, aktualne obroty i poziom wysterowania silnika, dane diagnostyczne i komunikaty o błędach,
 6. wizualizacja układu zasuw pneumatycznych.

Projekt powinien zawierać kosztorysy szczegółowe i przedmiary w wersji elektronicznej (ATH) oraz PDF wraz z podaniem cen jednostkowych.

 

Etap II – wykonanie

Prace branży mechanicznej obejmują:

 1. Wykonanie, dostawę oraz zabudowę instalacji ssawnej oraz tłocznej zgodnie z wykonanym projektem (całość potrzebnych konstrukcji, przewody tłoczne i ssawne, armatura),
 2. Wykonanie przebudowy fragmentu konstrukcji nośnej hali zgodnie z projektem,
 3. Dostawę oraz zabudowę nowego wentylatora wraz ze zmodernizowanym wirnikiem,
 4. Wymianę wirnika na zmodernizowany w obecnie pracującym wentylatorze,
 5. Dostawę zapasowego zmodernizowanego wirnika.

 

Prace branży elektro – automatycznej obejmują:

 1. Modernizację pól zasilających w stycznikowni 500 V na wydziale PSK zgodnie z projektem,
 2. Wykonanie tras kablowych kabli zasilających, sterowania i sygnalizacji ze stycznikowni do wentylatorów wraz z konstrukcjami wsporczymi, wyłożenie kabli zasilających i sterowniczych – zgodnie z projektem,
 3. Dostawę i montaż układu sterowania spełniającego założone funkcje,
 4. Wykonanie, dostawę i montaż skrzynek sterowania lokalnego wraz z elementami sterowania i sygnalizacji lokalnej,
 5. Wystawienie sygnałów dla systemu DCS wydziału PSK umożliwiających zdalne sterowanie i wizualizację na komputerach systemu SCADA.

 

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną, uzgodnioną wcześniej telefonicznie z koordynatorem prac.

Dokumentacja techniczna urządzenia do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Materiały, sprzęt  oraz urządzenia transportowe (dźwig, zwyżka itp.) potrzebne do realizacji zadania – po stronie Wykonawcy.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Do oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie o:
  a) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  b) zapoznaniu się z:

–  miejscem prowadzenia prac,

–  pełnym zakresem prac,

– dostępną dokumentacją techniczną.

 1. Oświadczenie że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczeniu instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach technologicznych i instalacji elektroenergetycznych.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys wykonawczy podzielony na zakres projektowy i wykonawczy.

 

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Szczegółowy zakres prac wraz z zawartością projektu wykonawczego.
 3. Czas realizacji całości prac wraz ze szczegółowym harmonogramem uwzględniającym wszystkie punkty zakresu.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Informacja o okresie ważności oferty.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów/audytów w podobnym zakresie.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozliczenia etapu II na podstawie kosztorysu powykonawczego.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 

Część mechaniczna:

 1. Grzegorz Dudek – tel. 512 403 430
 2. Jakub Hajda – tel. 502 590 953

Część elektryczna:

 1. Marek Góra – tel. 512 403 482
 2. Tadeusz Mazur – tel. 512 403 442

Część konstrukcyjna:

 1. Szymon Niemiec – tel. 510 105 415

Część technologiczna:

 1. Łukasz Żydek – tel. 512 403 420

 

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu i realizacja redundancji wentylatora odciągowego zapalaczki z układem przepustnic umożliwiającym przełączenia wentylatorów wraz z zabudową” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 maja  2022 r. do godz.14.00

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/     

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.