Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie prefabrykacji i zabudowy wkładów oraz elementów osłonowych pieca indukcyjnego

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD TECHNICZNO – HANDLOWY „TECH-MIAR” Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.05.2017R.

Zakres prac został zawarty w Załączniku nr 1

Termin realizacji: Sierpień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania pełnego zakresu prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym
Należy wyszczególnić koszt jednostkowy prefabrykacji poszczególnych elementów.
2. Czas wykonania prac wraz z harmonogramem.
Należy wyszczególnić czas wykonania prefarykacji i wymiany poszczególnych elementów
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac, – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie prefabrykacji i zabudowa wkładów oraz elementów osłonowych pieca indukcyjnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: