Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie prefabrykacji i dostawę konstrukcji:

 1. Pancerza pieca szybowego wg rys. III/A-225-01 ark.1 i 2 – 1 szt., orientacyjny ciężar – 24 000 kg;
 2. Trzonu pieca szybowego wg. Rys. III/A-224-02 – 1 szt., orientacyjny ciężar – 20 000 kg.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
w zakresie dotyczącym prefabrykacji i dostawy konstrukcji pancerza pieca szybowego WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZKS FERRUM S.A. z Katowic

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
w zakresie dotyczącym prefabrykacji i dostawy konstrukcji trzonu pieca szybowegoWYBRANO OFERTĘ FIRMY: PBPP „PIEC – BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy

Termin realizacji: dostawa  – do końca kwietnia 2020 roku.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującego wykonywane prace.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu czasu i terminu wizyty z przedstawicielem Zamawiającego.

Podczas wizji lokalnej zostanie przekazana dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej i papierowej.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji – wycena dla każdej pozycji osobno.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Piotr Wacławek 32/ 2888444 wew. 840; kom 512 403 441.
 • Pan Zdzisław Śliwa 32/ 2888444 wew. 698; kom 512 403 442.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prefabrykacji i dostawa konstrukcji pancerz i trzonu PS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 14.06.2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.