Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Prac wymurówkowych i chemoodpornych na wydziale PSK.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CHEMECO Z GLIWIC

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Termin realizacji prac: w czasie postoju głównego w m-cu maju 2019 r.

Planowany termin postoju: 13.05.2019 r. ÷ 26.05.2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Na etapie ofertowania dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.     

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania zakresu prac.
 2. Koszt laminowania wg ryczałtowej ceny jednostkowej za 1mm grubości /1m2.
 3. Potwierdzenie czasu i terminu realizacji prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan  Grzegorz Dudek  tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom. 512403430.

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Prace wymurówkowe i chemoodporne na wydziale PSK” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 8 marca 2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.   swobodnego wyboru oferty,
 2.   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3.   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4.   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: