Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie prac remontowych: wymurówka Skrubera i prace chemoodporne

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY CHEMEKO Z GLIWIC.

Dokumentacja rysunkowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Zakres prac oraz informacje dodatkowe zostały zawarte w Załączniku nr 1.
Termin realizacji prac: – postój remontowy: miesiąc Czerwiec 2017 r.
Dokładny termin postoju remontowego zostanie podany Wykonawcy na 14 dni przed planowanym postojem.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac.
W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych rozliczenie prac nastąpi wg ustalonej pomiędzy stronami ceny ryczałtowej w oparciu o stawkę roboczogodzin.
2. Pomocniczo prosimy o podanie stawki roboczogodziny, która powinna zawierać: materiały pomocnicze tj. gazy techniczne, elektrody na spoiny szczepne, lekki sprzęt montażowy, koszty pośrednie, zysk i koszty zakupu materiałów pomocniczych.
3. Czas realizacji prac będący podstawą do sporządzenia harmonogramu oraz propozycję własnego harmonogramu dla zaoferowanego zakresu prac.
4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznania się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi j.w.
5. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
6. Warunki i czas trwania gwarancji.
7. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Grzegorz DUDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 523, kom. 512 403 430
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie prac remontowych: wymurówka Skrubera i prace chemoodporne – Czerwiec 2017” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 28 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: