Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie prac remontowych na wydziale PSP podczas postoju głównego w miesiącu czerwcu 2023 r. – Postój Główny.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA SERWIS S.A. z Żarowa , „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego, TECH-MIAR Sp. z o.o. Sp.k. z Gliwic, Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp. z o.o. z Legnicy

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.05.2023 r. do godz. 14:00

 

Zakres prac obejmuje prace remontowe maszyn i urządzeń zawarty w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 12-23 czerwca 2023 (22 czerwca – start suszenia na II zmianie). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

 

Firmy, które wygrają przetarg zobligowane są do przygotowania harmonogramów swoich prac na formatce dostarczonej przez zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac – w ofercie należy wycenić każdą z robót osobno z rozbiciem na pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielą:

 • w zakresie mechanicznym:
 1. Pan Marcin Waloszczyk kom. 512 403 460
 2. Pan Dariusz Krzywoń kom. 512 403 392
 3. Pan Jakub Hajda kom. 502 590 953
 • w zakresie budowlanym:
 1. Pan Mirosław Bańczyk kom. 512 403 437
 2. Pan Jarosław Piela kom. 883 847 226

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie prac remontowych na wydziale PSP podczas postoju głównego w miesiącu czerwcu 2023 r. – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 33201) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 5 maja 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: