Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie prac remontowych na wydziale PSK podczas postoju w miesiącu marcu 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTY FIRM: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic, PCO z Żarowa, „HKS ODRA” Sp. z o.o. z Miasteczka Śląskiego, TECH-MIAR Sp. z o.o. sp.k. z Gliwic

Zakres prac obejmuje prace remontowe maszyn i urządzeń zawarty w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 18-22 marca 2024 (22 marca – start wydziału na I/II zmianie). Termin wykonania prac może ulec zmianie.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od części zakresu prac w ujęciu tematycznym i ilościowym.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac – w ofercie należy wycenić każdą z robót osobno z rozbiciem na pozycje cenotwórcze) – warunek bezwzględny.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udzielają:

 1. Pan Zbigniew KOŁACZEK kom. 512 403 423
 2. Pan Grzegorz DUDEK kom. 512 403 430
 3. Pan Jakub HAJDA kom. 502 590 953

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Prace remontowe na wydziale PSK podczas postoju w miesiącu marcu 2024 r. (Zp 37428) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 1 marca 2024 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: