Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie prac porządkowo – czyszczeniowych na Wydziałach produkcyjnych Spiekalni /PSK/, Magazynu Surowców /PMS/ i Pieca Szybowego /PSP/.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo EKO-REK z Miasteczka Śląskiego

Zakres prac:

Wydział PSP

 1. Utrzymanie czystości na terenie wydziału i hal produkcyjnych – ilość pracowników: 4-6.

– bieżące utrzymanie czystości na halach produkcyjnych pieca szybowego, rektyfikacji cynku, rafinerii ołowiu.

– bieżące utrzymanie czystości na terenie przyległym do  hal  produkcyjnych pieca szybowego, rektyfikacji cynku, rafinerii ołowiu

– okresowe prace porządkowe na namiarowni pieca szybowego

– okresowe prace porządkowe na estakadach suwnic

– prace czyszczeniowo – techniczne na postojach technologicznych

– czyszczenie kondensatora, układu oczyszczania gazu

– okresowe usuwanie szlamu z układów oczyszczania gazu (rejon gondoli)

– bieżące porządkowanie podestów roboczych na urządzeniach zewnętrznych

– przygotowanie materiałów wsadowych dla zmian II, III

 

 1. Prace technologiczne – ilość pracowników: 2 – 4.

– czyszczenie pieców procesowych ORC,PSP (usuwanie zgarów),

– usuwanie cynku twardego ORC, PSP,

– segregacja materiałów na składowisku

– piaskowanie urządzeń technologicznych (wentylatory, pompy itp.)

 

Wydział PSK

 1. Prace wykonywane na postojach dobowych PSK realizowane są na I i II zmianie:

– czyszczenie przewodu ssącego recyrkulacji gazów poziom „0”,

– czyszczenie wlotu i rozdziału gazu wentylatora 2.86,

– czyszczenie przewodu gazów bogatych,

– pomoc w czyszczeniu półki okapu łamacza,

– pomoc w czyszczeniu chłodnic ołowianych węzła mokrego odpylnia.

 1. Prace wykonywane po postojach PSK realizowane są na I zmianie:

– usuwanie pryzm materiału po czyszczeniu przewodów i gazociągów,

– pomoc w wyjeżdżaniu nadmiaru pyłów i czyszczenie lejów filtrów tkaninowych,

– czyszczenie skipu spieku.

 1. Prace wykonywane na postojach PSP realizowane są na I zmianie:

– czyszczenie przenośników stalowo członowych 2.111 i 2.112,

– oddelegowanie pracowników do prac na PSP.

 1. Prace wykonywane na postojach kapitalnych remontowych realizowane są na wszystkich zmianach:

– czyszczenie przewodu ssącego recyrkulacji gazów poziom „0”,

– czyszczenie wlotu i rozdziału gazu wentylatora 2.86,

– czyszczenie przewodu gazów bogatych,

– czyszczenie przewodu tłocznego recyrkulacji gazów,

– pomoc w czyszczeniu przewodów GS2A i B z elektrofiltrów suchych do skrubera,

– skopywanie zbiorników zawrotów i pomoc w skopywaniu zbiorników namiarowni,

– pomoc w czyszczeniu półki okapu łamacza,

– pomoc w wykuwaniu mieszalników I i II stopnia,

– pomoc w czyszczeniu przewodów suchego odpylania,

– pomoc w skopywaniu lejów pod filtrami tkaninowymi,

– pomoc w czyszczeniu przenośników stalowo – członowych i taśmowych

– pomoc w pozostałych pracach czyszczeniowych na potrzeby firm remontowych.

 1. Bieżące prace porządkowe realizowane są na I zmianie:

– czyszczeniu podestów hali spiekalni i rozdrabialni,

– odkurzanie belek konstrukcyjnych oraz suwnic na wydziale,

– cięcie, rolowanie i składowanie taśm gumowych po wymianie,

– sortowanie odpadów gumowych, stalowych i drewnianych,

– usuwanie skrzepów w rejonie ciągu załadowczego,

– czyszczenie stacji napinających przenośników taśmowych,

– czyszczenie kanałów oraz filarów konstrukcyjnych hal,

– pomoc w czyszczeniu i usuwaniu materiału z IOG po zakończonych kampaniach,

– inne prace według bieżących potrzeb wydziału.

 1. Szczególne prace ręczne realizowane są na I i II zmianie:

– pomoc przy wymianie i przy przesiewaniu masy wanadowej na aparacie kontaktowym,

– pomoc przy wymianie i układaniu wypełnienia wież węzła susząco-absorbcyjnego.

Ilość pracowników zatrudnionych do realizacji prac w dni bieżące na I zmianie: 4.

Ilość pracowników zatrudnionych do realizacji prac w dniach postojów planowych na I zmianie: 6 a na drugiej zmianie: 10.

 

Wydział PMS

– rozładunki wagonów z koncentratem z portu –  1 dostawa rozładunek 4 zmiany po 3 pracowników,

– obsługa brykieciarki –  3 zmiany po 1 pracowniku, 7 dni w tygodniu,

– wynajem wózka widłowego spalinowego 3,5 t wraz z operatorem  – 1 zmiana 1 pracownik.

– rozładunek materiałów tlenkowych z worków typu BIG BAG (3 pracowników) (konieczne posiadanie szkolenia z zakresu rozładunku materiałów niebezpiecznych ADR)

– dodatkowe rozładunki big bagów, inne prace awaryjne (mycie kontenerów, czyszczenie suwnic, ciągów technologicznych).

 

Uwaga:

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

Termin realizacji : od 01.04.2022 r. do 30.04.2023 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem prac, dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z  specyfiką pracy Wydz. PSP, PSK i PMS.

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony osobistej szczególnie górnych dróg oddechowych, oczu, głowy i jednorazowej odzieży ochronnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Wydział PSP  – Łukasz Piełka tel. 32/ 288 84  44, wew. 556, tel kom. 512 403 388.

Wydział PSK – Marek Sołtysik tel. 32/ 288 84  44, wew. 393, tel. kom. 607 989 800.

Wydział PMS – Robert Lepka tel. 32/ 288 84 44, wew. 510, tel. kom. 512 403 450.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Stawkę 1rbg za 1 pracownika.
 2. Oświadczenie o zapewnieniu niezbędnej ilości pracowników do wykonania prac w żądanym przez HCM S.A. terminie.
 3. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac czyszczeniowych i zapoznaniu się z warunkami pracy oraz zatrudnieniu pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi na zawartość metali ciężkich.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej na poszczególnych wydziałach.
 5. Warunki i termin płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wykonanie prac porządkowo – czyszczeniowych na Wydziałach produkcyjnych Spiekalni /PSK/ , Magazynu Surowców /PMS/ i Pieca Szybowego /PSP/” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie  do dnia 1 marca 2022 r. godz. 14.00.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-usług/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.