Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. z Lędzin

 

Przewidywany zakres pomiarów:

 • na 14 stanowiskach ołów i kadm,
 • na 5 stanowiskach ołów, kadm i arsen,
 • na 1 stanowisku ołów, kadm i pył,
 • na 1 stanowisku kadm, arsen i pył,
 • na 24 stanowiskach kadm,
 • na 1 stanowisku kadm i dwutlenek siarki,
 • na 2 stanowiskach pracy kadm i arsen.

 

Pomiary należy wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami, a wyniki opracować w postaci rejestru i na kartach pomiaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 

Termin wykonania pomiarów na stanowiskach: 28.10.2019 r. ÷ 8.11.2019 r.

Termin opracowania wyników pomiarów: 30.11.2019 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty która winna zawierać:

 1. Jednostkową cenę wykonania poszczególnych pomiarów.
 2. Potwierdzenie terminu realizacji pomiarów.
 3. Kserokopię uprawnień do wykonywania tego typu badań.
 4. Warunki płatności.

Dopuszcza się złożenia oferty na niepełny zakres wykonania pomiarów.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Bogdan Macygon
tel.  (032) 288 84 44 wew. 273, tel. kom. 512 403 405.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19 września 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.