Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PROZBYT PRZEMYSŁAW CHROSTOWSKI Z RADZIONKOWA.

Zakres prac:
1. Wciągnięcie rury osłonowej RHDPE 32/2,9 wewnętrznie rowkowanej z warstwą poślizgową z linką do istniejącej kanalizacji teletechnicznej – 330 m
2. Udrożnienie rur teletechnicznych od studni F 11 w kierunku studni kablowej multikanału – 53 m
3. Ułożenie rur teletechnicznych kanalizacji pierwotnej (pomiędzy istniejącą kanalizacją teletechniczną a studnią multikanału) – 6 m
4. Wciągnięcie kabla światłowodowego jednomodowego zewnętrznego 24J (Z-XOTKtsd 24J) do kanalizacji teletechnicznej wtórnej – 330 m (+20 m zapas)
5. Wykonanie mufy w studni F11 i wciągniecie kabla telekomunikacyjnego zewnętrznego XzTKMXpw 15x4x0,5 – 80 m
6. Zakończenie kabla telekomunikacyjnego łączówkami nierozłączalnymi żelowanymi z przykrywką przeciwpyłową firmy Krone
7. Montaż korytka kablowego 60×40 w SO-26 – 20 m
8. Montaż szafy stojącej 24U 19” głębokość 600mm (drzwi szklane, zamek) w budynku SO-26
9. Montaż szafy wiszącej 9U 19” głębokość 450mm (drzwi szklane, zamek) w budynku neutralizacji
10. Doprowadzenie instalacji zasilającej do szaf i zakończenie podwójnym gniazdkiem – 2 szt.
11. Montaż wyposażonych przełącznic światłowodowych 24xSC/UPC Simplex 1U 19” – 2 szt.
12. Montaż wyposażonych przełącznic światłowodowych 12xSC/UPC Simplex 1U 19” – 2 szt.
13. Spawanie dwustronne światłowodu jednomodowego 12J i 24J (zakończenie na przełącznicach światłowodowych)
14. Montaż półki do szafy 19” 220mm 2U – 4 szt.
15. Montaż organizera kabli 1U z uchwytami – 2 szt.
16. Montaż panelu wentylacyjnego 1U (podwójny z wbudowanym termostatem) – 1 szt.
17. Montaż media konwertera TP-link MC 110CS wraz z patchcordami – 4 szt.
18. Wykonanie pomiarów na wszystkich trasach światłowodowych
19. Łączna długość kabla światłowodowego 24J- 350m

Wszystkie podane długości są wielkościami orientacyjnymi. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi dokładne pomiary podczas wizji lokalnej.
Po zakończeniu prac teren prac należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Przewidywany termin realizacji prac: sierpień 2017 r.
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Jan BUDNY tel. (32) 288 84 44 wew. 700
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „http://www.hcmjj.nazwa.pl/hcm/wp-content/uploads/2017/10/owz-prace-remontowe_0.pdf”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie połączenia światłowodowego na trasie PM – SO_26” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 4 sierpnia 2017r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.