Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Wykonanie pełnego projektu wykonawczego wraz z realizacją oraz dostarczenie oprogramowania pn. „Modernizacja układu sterownia suwnicy dwudźwigarowej natorowej chwytakowej Q=5T.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Elektromechaniki Dźwignicowej Włodzimierz Drożdżowski z Morawica

 

Dane suwnicy:

Rok produkcji: 2017

Numer fabryczny: 011420

Producent: Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A.

 

Zakres prac:

1. Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej i sterowniczej wraz z systemem: wagowym, monitoringu, zabezpieczeń, wewnętrznych połączeń sieciowych.
2. Wykonanie projektu technicznego modernizacji suwnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie:

 1. wymiany zabezpieczenia przeciążeniowego (na swobodnie programowalne lub przejęcia funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego przez sterownik PLC),
 2. wymiany sterownika PLC i panelu HMI na produkty firmy OMRON z wykorzystaniem między innymi następujących podzespołów:
  – zasilacze CJ1W-PA205R (napięcie zasilania 230VAC – preferowane) lub CJ1W-PD022
  – CPU CJ2M-CPU34 (z wbudowanym portem Ethernet),
  – moduły DI: CJ1W-ID211 (16 wejść),
  – moduły DO: CJ1W-OC211 (16 wyjść przekaźnikowych, 2A)
  – moduły OD-211 (16 wyjść tranzystorowych, 0.
  – moduły AI: CJ1W-AD081-V1 (8 kanałów wejściowych uniwersalnych),
  – moduły AO: CJ1W-DA08C (8 kanałów wyjściowych prądowych), komunikacja z panelem operatorskim za pośrednictwem sieci Ethernet, moduł mastera Profibus DP: CJ1W-PRM21 – panel operatorski Omron serii NS8 z Ethernetem
 1. Wykonania, zaimplementowania i przekazania oprogramowania, dla sterownika PLC /HMI z zachowaniem  algorytmu wszystkich dotychczasowych funkcje suwnicy ( między innymi: sterowanie, zabezpieczenia, diagnostyka, kalibrację, rejestracja zdarzeń i trendów bieżących/historycznych) – minimalne wymagania realizowane w obecnym systemie sterowania.
 2. Rozszerzenia układu diagnostyki o kontrolę stanów podstawowych aparatów. elektrycznych i zabezpieczeń wraz z kontrolą pracy przetwornic częstotliwości.
 3. Rozszerzenia układu pracy o rejestrację czynności wykonywanych przez poszczególne mechanizmy suwnicy – kontrola operacji.
 4. Rozszerzenia układu diagnostyki o monitoring zdalny – podpięcie do istniejącej zakładowej sieci teleinformatycznej ( układ zakończony switchem na elewacji hali magazynowej – Ethernet).
 5. Wykonanie i przekazania diagramów działania wszystkich funkcji realizowanych przez układ sterowania wraz z zabezpieczeniami.
 6. Wykonanie instrukcji obsługi dla wszystkich czynności przewidzianych dla obsługi i służb serwisowych.
 7. Przekazanie dokumentacji technicznej ( projektu) i pozyskanie aprobaty na realizację do Urzędu Dozoru Technicznego.
 8. Modernizacja suwnicy:
  1. dostawa, wymiana, doposażenie suwnicy we wszystkie elementy niezbędne do realizacji wykonanego projektu.
  2. wykonanie dodatkowych połączeń elektrycznych
 9. Uruchomienie, próby funkcjonalne i pod obciążeniem suwnicy po modernizacji.
 10. Odbiór urządzenia przez UDT.
 11. Szkolenie obsługi i służb serwisowych
 12. Przekazanie:
  – pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji papierowej – 3 szt
  – pełnej dokumentacji powykonawczej elektrycznej w wersji edytowalnej
  – kompletnych, zweryfikowanych, z swobodnym dostępem do edycji i ostatecznych wersji kodów źródłowych dla PLC, HMI oraz pozostałego wyposażenia podlegającego programowaniu – wraz z pełnymi opisami i komentarzami.

 

Dokumentacja techniczna suwnicy dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Uwaga:

Ze względu na ważność suwnicy dla procesu produkcyjnego HCM S.A. Oferenci proszeni są maksymalne skrócenie czasu realizacji przedmiotowego zadania.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym tabelą elementów scalonych dla poszczególnych etapów realizacji.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 7. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Marek GÓRA tel. (32) 288 84 44 wew. 553, kom. 512 403 482

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pełnego projektu wykonawczego wraz z realizacją oraz dostarczenie oprogramowania pn. „Modernizacja układu sterownia suwnicy dwudźwigarowej natorowej chwytakowej Q=5T należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18.08.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.