Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Modernizacja rozdzielni 6kV stacji SO-33 (studnie głębinowe)”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMTRONICS, A. Lichota z Wygiełzów

Zakres prac:

Wykonanie wielobranżowego projektu zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, oraz wymogami BHP obejmującego:

 

 1. Inwentaryzację istniejących instalacji stacji SO-33 i infrastruktury elektrycznej zewnętrznej.
 2. Adaptację budynku stacyjnego ( przebudowa, remont ).
 3. Przebudowę stanowisk transformatorowych
 4. Przebudowę pomieszczenia rozdzielnic.
 5. Rozdzielnie dwusekcyjną  6kV
 6. Rozdzielnię dwusekcyjną 500V.
 7. Rozdzielnię dwusekcyjną 400V.
 8. Szafę sterowniczą dla urządzeń wykonawczych.
 9. Szafę sterowniczą telemetrii.
 10. Układ zasilania gwarantowanego.
 11. Telemechanikę dla wyżej wymienionego wyposażenia wraz układem zdalnego monitorowania stacji i rozdzielni zasilanych układów AKPiS.
 12. Aplikację monitoringu parametrów elektrycznych (przyłącza, pól rozdzielczych, transformatora) i stanów aparatury łączeniowej AKPiS zabezpieczającej w oparciu o system PLC oraz HMI.

Podstawowe funkcje systemu nadzoru/monitoringu:

a) zdalny nadzór nad pracą stacji i urządzeń zasilanych,

b)zdalny nadzór nad układami sterowanymi,

c) monitoring wszystkich stanów i parametrów urządzeń rozdzielni (pomiary prądów, napięć, liczników energii, stanów wyłączników/zabezpieczeń itd.),

d) monitoring rozpływu i jakości energii,

e) monitoring pracy urządzeń i instalacji obiegów wodnych (studnia 1, studnia 3, studnia 4).

f) graficzna prezentacja stanu nadzorowanego obiektu,

g) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

h) pełna archiwizacja danych i zdarzeń dla poszczególnych pól,

i) raportowanie na podstawie danych bieżących i archiwalnych,

j) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi ( awaria pola, przekroczenie wartości parametrów).

13. Linie zasilające 6kV z stacji SO-12 ( aktualizacja istniejącej infrastruktury).

14. Linie zasilające i sterowanie do stacji SO-33.1 ( aktualizacja istniejącej infrastruktury).

15. Linię zasilającą do studni nr. 3 ( aktualizacja istniejącej infrastruktury).

16. Linię światłowodową i teletechnika do stacji SO-12.

17. Linię telemetrii wraz z układem sterowania ( powiązania z PWZ-1, SO33.1 i studnia nr 3).

18. Infrastrukturę towarzyszącą stacyjną.

19. Wyznaczenie nastaw i koordynacja zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci.

20. Technologię uruchomienie i przeprowadzenia ruchu próbnego nowych urządzeń.

21. Technologie i harmonogram realizacji projektu ( ciągłe zasilanie wszystkich obecnych odbiorów z stacji).

22. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.

23. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP dla instalacji oraz poszczególnych jej elementów.

24. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.

25. Kosztorys wykonawczy z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 28.01.2020 r. –  godz. 1000
 2. 29.01.2020 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Wstępny opis zastosowanego rozwiązania technicznego (w tym sposobu układania kabli w miejscach kolizji: drogi, kanały, ogrodzenia i inne).
 5. Harmonogram realizacji prac.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Modernizacja rozdzielni 6kV stacji SO-33 (studnie głębinowe)” (ZP 15268) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 5 lutego 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.