Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Modernizacja pól napięciowych nr 3 i nr 21 w rozdzielni głównej 6kV GSZ-2 ” w HCM S. A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: OPA Labor Siemianowice Śląskie

Zakres prac:

Do zakresu prac należy opracowanie pełnego projektu wykonawczego pełnobranżowego wraz z kosztorysami wykonawczymi zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz wymogami BHP w zakresie wyszczególnionym poniżej:

 

 1. Inwentaryzacja istniejącej instalacji elektrycznej rozdzielni 6kV GSZ-2 wraz układami: sygnalizacji, teletechniki i monitorowania zdalnego.
 2. Wykonanie projektu wykonawczego dla pola napięciowego nr 3 w zakresie:
  a) doboru aparatów w istniejącej rozdzielni,
  b) konstrukcji i montażu,
  c) głównych obwodów 6kV,
  d) obwodów wtórnych,
  e) układów sygnalizacji,
  f) układów monitorowania zdalnego,
  g) wyznaczania nastaw i koordynację zabezpieczeń do istniejącej instalacji.
 3. Wykonanie projektu wykonawczego dla pola napięciowego nr 21 w zakresie:
  a) doboru aparatów w istniejącej rozdzielni,
  b) konstrukcji i montażu,
  c) głównych obwodów 6kV,
  d) obwodów wtórnych,
  e) układów sygnalizacji,
  f) układów monitorowania zdalnego,
  g) wyznaczania nastaw i koordynację zabezpieczeń do istniejącej instalacji.
 4. Opracowanie technologii i harmonogramu wykonania modernizacji pól napięciowych z zachowaniem pełnej funkcjonalności rozdzielni 6kV w GSZ-2 (ciągłe zasilanie wszystkich obecnych odbiorów ze stacji).
 5. Opracowanie pełnego kosztorysu inwestorskiego dla realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 6. Harmonogram realizacji prac (zakłada się realizację w dwóch etapach na postojach technologicznych zakładu).
 7. Opracowanie technologii uruchomienia i przeprowadzenia ruchu próbnego nowych urządzeń.
 8. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP dla modernizowanych pól.
 1. Wykonanie pełnej dokumentacji rozdzielni 6kV GSZ-2 ujmującej zmodernizowane pola.
 2. Przekazanie pełnej dokumentacji technicznej i jakościowej w formie papierowej ( 3szt.) i elektronicznej – edytowalnej.

 

Informacje dodatkowe:

Modernizacja polegająca na doborze i wymianie istniejącej aparatury w polach napięciowych (2 szt.) z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności oraz uruchomieniem dodatkowych funkcji sterowniczych i sygnalizacyjno-synoptycznych w oparciu o system PLC oraz stację operatorską z zainstalowanym systemem SCADA (aplikacja monitoringu parametrów elektrycznych i stanów aparatury).

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 03.02.2020 r. –  godz. 1200
 2. 05.02.2020 r. – godz. 1200

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Wstępny opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Modernizacja pól napięciowych nr 3 i nr 21 w rozdzielni głównej 6kV GSZ-2 ” (ZP 15175)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 lutego 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.