Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

 

Wykonanie pełnego projektu wielobranżowego pn. „Modernizacja wewnętrznych linii zasilających (6kV) w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2 i podłączenia farmy PV do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JAMP sp. z o.o. z Wrocławia

 

 

Zakres prac:

Wykonanie wielobranżowego projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, prawem budowlanym, oraz wymogami BHP obejmującego:

 1. Modernizacja i doposażenie 2 pól liniowych 6kV w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2.
 2. Modernizacja i doposażenie 2 pól liniowych 6kV w rozdzielni dwusystemowej GSZ-1.
 3. Dobór kabli (sprawdzenie warunków obciążeniowych i zwarciowych dla 2 linii relacji GSZ-1 – GSZ-2 przy założeniu przesyłania pełnej mocy obciążenia między tymi stacjami).
 4. Projekt dwóch linii kablowych 6kV relacji GSZ-1 – GSZ-2.
 5. Sposób wyprowadzenia i wprowadzania kabli z rozdzielni stacji GSZ-1 i GSZ-2.
 6. Projekt układu starowania i wizualizacji nowej instalacji z uwzględnieniem istniejącego systemu SCADA oraz z możliwością współpracy z przewidzianą do podłączenia do GSZ-1 dwoma liniami farmą PV o mocy 6MWp.
 7. Projekt linii teleinformatycznych do celów sterowania i monitoringu.
 8. Wyznaczenie nastaw i koordynacja zabezpieczeń do  warunków istniejącej sieci.
 9. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania akceptacji nowej instalacji przez OSD Tauron Dystrybucja – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 10. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych w tym pozwolenia na budowę dla realizacji zadania – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 11. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP dla instalacji oraz poszczególnych jej elementów.
 12. Sporządzenie mapy do celów projektowych.
 13. Przedmiary i kosztorysy wykonawcze z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji oraz Tabelę Elementów Scalonych.
 14. Dokumentację w wersji papierowej 5 egzemplarzy oraz elektroniczną na nośniku w wersji pdf i edytowalnej.

 

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień / maj 2022 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 

 1. 01.02.2022 r. godz. 1000
 2. 08.02.2022 r. godz. 1000

 

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu wraz z harmonogramem.
 2. Koszt opracowania projektu.
 3. Zakres, warunki oraz koszt sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Wstępny opis zastosowanego rozwiązania technicznego (w tym sposobu układania kabli w miejscach kolizji: drogi, kanały, ogrodzenia i inne).
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800; kom. 512 403 442

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334; kom. 512 403 457

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pełnego projektu wielobranżowego pn. „Modernizacja wewnętrznych linii zasilających (6kV) w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2 i podłączenia farmy PV do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 lutego 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.