Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Zadanie inwestycyjne: Wykonanie pełnego projektu pn. „Zmiana zasilania odbiorów 400/230 VAC i 500 VAC z OPT-23.1 na SO-26”

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8.11.2017R.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JAMP Sp. z o.o. z Wrocławia.

Projekt powinien zawierać:
A. Projekt rozdzielni 500VAC w SO26
B. Projekt kanału kablowego
C. Projekt linii kablowych
D. Przedmiar oraz szczegółowy kosztorys inwestorski (wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych)
E. Uzgodnienia i pozwolenia

Ad. A
Projekt rozdzielni 500VAC w SO-26 powinien zawierać kompleksowe rozwiązania remontu istniejącej rozdzielni lub dostarczenie nowej spełniającej następujące wymagania:

I. Rozdzielnia powinna zawierać:
1. Pola zasilające (2 szt.) – zastosować wyłącznik 3WL 1600A w wersji wysuwnej zasilanie z istniejących transformatorów.
2. Pole sprzęgłowe (1 szt.) – zastosować wyłącznik 3WL 1600A w wersji wysuwnej.
3. Pola odpływowe (2 szt.) – zastosować wyłącznik 3VL 1250A w wersji wysuwnej.
4. Pola odpływowe (3 szt.) z dwoma odpływami – zastosować wyłączniki 3VL 630A w wersji wysuwnej.
5. Pola odpływowe (2 szt.) z dwoma odpływami – zastosować wyłączniki 3VL 400A w wersji wysuwnej – rezerwa Wydział Srebra.
6. Pola odpływowe wg. istniejącego wyposażenia do zasilania Instalacji neutralizacji i odtalowania (2 szt.) z jednym wyłącznikiem 630A.

Szerokość istniejącej rozdzielni z podziałem na 10 pól (lub miejsce na nową rozdzielnię) w SO-26 wynosi ok. 7,9m.
Rozdzielnia przystosowana do zdalnego monitoringu (Ethernet) opartego na sterowniku PLC firmy OMRON i protokół komunikacyjny ModBus, wyposażona w miejscową wizualizację na panelu HMI OMRON – monitorowane wszystkie stany aparatów elektrycznych rozdzielni i parametry elektryczne obwodów zasilających i odpływowych (analizatory parametrów sieci i liczniki energii).

Aplikacja monitoringu powinien obejmować bieżące i historyczne parametry elektryczne (rozdzielni, transformatora) stany aparatury łączeniowej/zabezpieczeniowej w niżej wymienionym zakresie:
– zdalny nadzór nad pracą rozdzielni,
– monitoring wszystkich stanów i parametrów urządzeń rozdzielni (pomiary prądów, napięć, stanów wyłączników itd.),
– monitoring rozpływu energii,
– przegląd trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,
– pełna archiwizację danych i zdarzeń dla poszczególny pól,
– raportowania na podstawie danych bieżących i archiwalnych,
– systemy alarmów bieżących i historycznych skojarzonych z istotnymi zdarzeniami alarmowymi ( awaria pola, przekroczenie wartości parametrów).

Projekt powinien zawierać pełną dokumentację części: konstrukcyjnej, budowlanej, elektrycznej, AKP, PLC, HMI.

II Sposób wyprowadzenia kabli z rozdzielni 500 VAC SO-26
1. Kable 500 VAC istniejące :
a) Nowa Neutralizacji 2 x YKY4x120
b) Nowa Neutralizacji 2 x YKY4x120
c) Magazyn Surowców 2 x YAKY4x185
d) Neutralizacja YAKY3x70
e) Neutralizacja YAKY3x70
2. Kable 500 VAC projektowane :
a) Hala PRO 2 kable YAKY3x240
b) Hala PRO 2 kable YAKY3x240
c) Hala PRO 1 kabel YAKY3x150
d) Hala PRO 1 kabel YAKY3x150
e) Hala wydz. Elektrorafinacji
f) Hala wydz. Elektrorafinacji
3. Kable pól rezerwowych

III Prace budowlano – adaptacyjne konieczne do zabudowy rozdzielni i wyjść linii kablowych z stacji do kanału.

Ad. B
Projekt nowego odcinka betonowego kanału kablowego o długości ok. 100 m. (wymiar 1000×1000) z założeniem jednego przejazdu o szerokości 8m

Ad. C
Plan trasy kabli od SO-26 do:
1. Kable 230/400 VAC
a) Budynek socjalny PRO 2 kable YAKY 4×240 dł. ok. 150m
b) Hala PRO 2 kable YAKY 4×150 dł. ok. 250m
c) Składowisko PRO 1 kabel YAKY 4×50 dł. ok. 270m
d) Budynek kompresorowni 2 kable YAKY 4×70 dł. ok. 370m
2. Kable 500 VAC
a) Hala PRO 4 kable YAKY 3×240 dł. ok. 250m
b) Hala PRO 2 kabel YAKY 3×150 dł. ok. 250m

Ad. D
Przedmiar oraz szczegółowy kosztorys inwestorski z wyszczególnieniem poszczególnych punktów projektu (A-E) oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

Ad. E
1. Przygotowanie pełnej dokumentacji dla wszystkich branż oraz wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych.
2. Uzyskanie mapy geodezyjnej do celów projektowych oraz wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Termin realizacji: do końca października 2017 r.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:
1. 21.09.2017 r. – godz. 9.00
2. 28.09.2017 r. – godz. 9.00

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Czas opracowania projektu.
2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu.
4. Szczegółowy opis zastosowanego rozwiązania technicznego i aparatury elektrycznej (typy, parametry, szkice).
5. Harmonogram realizacji prac zawartych w projekcie gwarantujący ciągłość zasilania obiektów wraz z technologią ich wykonania.
6. Warunki i termin płatności.
7. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Branża elektryczna:
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
Branża budowlana:
Zygfryd SAPA tel. (32) 288 84 44 wew. 770, kom. 512 403 484
Mirosław BICHALSKI tel. (32) 28884 44 wew. 850, kom. 512 403 438

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu pn. „Zmiana zasilania odbiorów 400/230 VAC i 500 VAC z OPT-23.1 na SO-26” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 5 października 2017r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.